ساختار و ارکان شرکت با مسئولیت محدود در حال تصفیه

قانون گذار از بین سه جزء ساختاری شرکت یعنی رکن تصمیم گیرنده ارگان اداره کننده و ارگان نظارتی تنها به رکن دوم یعنی مدیران تحت عنوان متصدیان اشاره کرده است.
در نتیجه باید بر آن بود که تصمیمات دوره تصفیه شرکت با مسئولیت محدود مانند زمان فعالیت آن مشمول روش و حد نصاب مندرج درماده 106 قانون تجارت یعنی اکثریت دست کم نیمی از سرمایه است و اگرچه در نوبت اول این حد نصاب به دست نیاید شرکا دوباره دعوت شده و این بار اکثریت عددی ملاک تصمیم گیری خواهد بود . با توجه به آنکه تصمیمات دوره تصفیه همگی در زمره امور عادی ناظر به کار تصفیه قرار دارند ،بنابراین باید حد نصاب ماده 106 مرقوم را که برای موارد عادی تعیین شده ، تنها ملاک تصمیم گیری شرکا در دوره تصفیه به شمار آورد.
مدیران یا متصدیان تصفیه و جایگاه ایشان با وسواس بیشتری در
قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است . مطابق ماده 213 قانون تجارت امر تصفیه بر دوش مدیران دوره حیات شرکت قرار دارد . با این حال امکان پیش بینی خلاف حکم بالا در اساسنامه یا با تصمیم مجمع عمومی شرکت تجویز شده است. مقنن در ماده بعد به روشنی از وظیفه و اختیارات متصدیان امر تصفیه به شرح زیر سخن می گوید:
وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که درماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها به استثنای مورد حکمیت اجباری فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع این حق را به  آنها داده باشد
در نتیجه انجام کارهای نیمه تمام ، تکمیل تعهدات شرکت پرداخت دیون و دریافت بستانکاریهای آن کارکرد اصلی متصدیان تصفیه به شمار می رود . چنانچه معاملات و تعهدات شرکت نا تمام باشد .و برای اتمام آنها معامله و عمل حقوقی جدیدی ضرورت داشته باشد ، متصدیان تصفیه مکلف به انجام آن خواهند بود.
درصورتی که از گذشته دعوایی له و یا علیه شرکت مطرح بوده باشد ویا پس از اعلام انحلال طرح گردد، متصدی تصفیه شخصا یا توسط وکیل وارد دعوی خواهد شد .
همان گونه که گفته شد علاوه بر وظایف بالا تقسیم دارایی شرکت و منظور نمودن دیون شرکت که حال نشده و نیز نگهداری مبالغ مورد اختلاف شرکا در حساب شرکت تا رفع اختلافات از دیگر تکالیف متصدیان تصفیه محسوب می گردد .
در ارتباط با جایگاه بازرس یا ناظر برای دوره تصفیه باید بر این نکته تاکید نمود که با توجه به الزامی نبودن ناظر برای دوره فعالیت شرکت با مسئولیت محدود جز درصورت تجاوز شمار شرکا از 12 عضو و نیز با لحاظ سکوت قانون گذار در این خصوص بی تردید پیش بینی یا تعیین ناظر برای دوره انحلال همانند زمان فعالیت شرکت اختیاری است .
در صورت پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه اگر وظایف و اختیارات وی در اساسنامه تعریف نشده باشد رسیدگی به عملیات تصفیه و نظارت بر تسویه دیون و مطالبات شرکت و اعلام روند تصفیه به مجمع شرکا مهم ترین کارکرد ناظر خواهد بود.
آخرین اقدامی که در قانون تجارت جهت تصفیه شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده تسلیم دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت (شرکتها) محل جهت نگهداری به مدت 10 سال است .

Call Now