مبحث دوم : عدم توجه مسئولیت به شرکا

در خصوص احتمال تاثیر انحلال بر شرکا این شرکت باید خاطر نشان کرد که پذیرش توجه هر گونه مسئولیت به شرکای شرکت با مسئولیت محدود چه در زمان فعالیت شرکت و چه بعد از انحلال آن با ماهیت و خصوصیات ذاتی چنین شرکتی ناسازگار است. چرا که هدف قانون گذار از تعبیه نهادی با مسئولیت محدود شرکا به آورده آنها ، برپایی مرزی بین دارایی تجاری و خصوصی –خانوادگی آنها بوده است . ویژگی گفته شده از چنان اهمیتی درنزد قانون گذار برخوردار بوده که عنوان شرکت یادشده وصف مسئولیت محدود را با خود دارد .

استدلال و نتیجه گیری بالا در هر حال خواه انحلال شرکت با مسئولیت محدود به شیوه عادی انجام گیرد و یا ناشی از ورشکستگی شرکت باشد مصداق می یابد .


Call Now