آثار انحلال را در سه مبحث زیر ارایه میدهیم :

مبحث اول: بقای شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه
مبحث دوم: عدم توجه مسئولیت شرکا
مبحث سوم: تقسیم دارایی شرکت

Call Now