در صورت تصمیم شرکا

قانون گذار در بند (ب) ماده 114 انحلال شرکت با مسئولیت محدود را در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنهابیش از نصف سرمایه شرکت باشد ممکن می داند . با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری گاهی به مجمع عمومی و گاهی به شرکا اشاره شده ، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت درشکل خاصی مثلا در جلسه شرکا که تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد ، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد .Call Now