ورشکستگی
انحلال از طریق ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات خاص ورشکستگی است مطابق ماده 202 قانون تجارت :

تصفیه امور شرکت پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
در نتیجه این شیوه از انحلال در چهار چوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.


Call Now