پایان مدت شرکت
شرکت با مسئولیت محدود مانند هر ماهیت حقوقی دیگر یا به طور نامحدود و یا برای دوره زمانی مشخص ایجاد میشود. این نکته مهم باید در اساسنامه شرکت قید گردد. بدیهی است که بخش دوم بند 2 ماده 199 در مورد این شرکت هم کاربرد دارد . یعنی چنانکه شرکت برای مدت مشخصی تشکیل شده و قبل از پایان آن مدت ، شرکا تصمیم به تمدید شرکت نمایند ، برای ادامه کار شرکت مشکلی وجود نخواهد داشت .
در شرکت سهامی مرجع تمدید کننده مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده است .لکن درمورد شرکت با مسئولیت محدود که مجامع آن به روشنی دسته بندی نگردیده و کارکرد و حدود وظایف آنها مشخص نشده ، تشخیص مرجع ذی صلاح برای تمدید مدت شرکت در ظاهر با ابهام روبه روست .برای حل این مشکل به نظر می رسد با توجه به آنکه مدت شرکت از بندهای اساسنامه است تمدید آن را باید تغییر در مفاد اساسنامه تفسیر نمود و مشمول ماده 111 قانون تجارت ، که به موجب آن تغییر در اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود با اکثریت عددی شرکا ی دارنده سه چهارم سرمایه انجام می گیرد دانست.

Call Now