انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود هم ممکن است مثل شرکت های تجاری دیگر به دلایل مختلفی به پایان مدت فعالیت خود برسد . موارد انحلال این شرکت در مقایسه با شرکت سهامی تفاوت های دارد و در عین حال گسترده از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است . در خصوص روش انحلال و مدیریت تصفیه شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، قوانین ویژه متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش بینی نشده است .


Call Now