مبحث دوم مدیرعامل شرکت سهامی :
به موجب ماده 124 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند...»این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود(ماده 125 لایحه قانونی 1347). در نتیجه مدیرعامل از ارکان الزامی و به عبارت دیگر از ارکان اساسی شرکت سهامی است که باید وضعیت حقوقی و اختیارات او را بررسی کنیم.

Call Now