مجمع خاص
مجمع خاص مجمعی است که صاحبان سهام دارای نوع به خصوصی از حقوق، پیش از تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده تمام صاحبان سهم تشکیل می دهند. قانون گذار ماده 93 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است: «در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات [در این حلسات] همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود». منظور قانون گذار از حقوق نوع مخصوصی از سهام، حقوق صاحبان سهام مؤسس است که هرگاه مجمع عمومی بدون رعایت مقررات مذکور تصمیمی اتخاذ کند، می توانند ابطال تصمیم مجمع را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347). قانون گذار برای تغییر حقوق صاحبان سهام ممتاز، تشکیل مجمع خاصی از صاحبان این سهام را ضروری تشخیص نداده و مقرر کرده است: «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافق دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد»(قسمت اخیر ماده 42 لایحه قانونی 1347).Call Now