مجمع عمومی مختلط
مجمع عمومی مختلط مجمعی است که برای مشورت و بررسی موضوعاتی که بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تشکیل می شود. قانون گذار در مورد امکان تشکیل چنین مجمعی پیش بینی خاصی نداشته است، ولی تشکیل آن بلامانع است، به شرط آنکه حین تصمیم گیری در هر مورد قواعد راجع به صلاحیتها رعایت شود ؛ برای مثال، اگر جلسه ای برای افزایش سرمایه شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، و رسیدگی به حساب های سالانه شرکت، که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تشکیل شود، مجامع مذکور را می توان به طور متناوب تشکیل داد؛ در این صورت، تصمیمات باید با شرایطی اتخاذ شود که برای مجامع عمومی فوق العاده و عادی، بر حسب مورد، ضرورت دارد.

Call Now