ارکان شرکت سهامی
سازماندهی شرکت سهامی، به صورتی دموکراتیک، بر عهده سه رکن اساسی و اصلی شرکت است: رکن تصمیم گیرنده(مجمع عمومی)، رکن اداره کننده(هیئت مدیره)، و رکن نظارت کننده(بازرس).
مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند؛ هیج کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تأیید مجمع عمومی اعتبار ندارد، ولی مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد؛ به همین علت، باید به طور دموکراتیک، هیئت مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. هیئت مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را برعهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند. اما، مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی(بازرس یا بازرسان) را برای نظارت بر امور شرکت تعیین کند تا او را از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند. انتخاب بازرس یا بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیر نظر او عمل کنند. در واقع، قانون گذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرارداده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این خلاف که از نظارت بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود، برای مدیران متضمن مسئولیتهای جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود.
بررسی قواعد حاکم بر ارکان سه گانه شرکت سهامی یعنی مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس موضوع این فصل است، که در سه بخش این مهم را به انجام می رسانیم.Call Now