افزایش سرمایه
عمل افزایش سرمایه متعدد است. اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه امکانات مالی آن نیز افزایش می یابد. اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدیهی های خود افزوده است؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند. شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا، یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست، استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلبهای اشخاص از خود را در قبال تشخیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعۀ این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد: فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم. تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه
عمل افزایش سرمایه متعدد است. اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایهف امکانات مالی آن افزایش می یابد. اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدیهی های خود افزوده است؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند. شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا، یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست، استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلبهای اشخاص از خود را در قبال تشخیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعۀ این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد: فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم. تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است
.

Call Now