برای شروع فرایند ثبت شرکت و آشنایی با شرایط و مدارک لازم برای ثبت انواع  شرکت اول از همه باید با انواع شرکت ها آشنا شوید و بدانید شرکت شما در کدام دسته قرار می گیرد تا بتوانید مراحل را به درستی به انجام برسانید.

 

شرکت های مدنی

به منظور انجام فعالیتی مشترک بین چندین نفر تشکیل می شود که زمینه های مختلف کسب و کار را شامل می شود، همه اعضا به یک اندازه در سوددهی و زیان های احتمالی سهیم هستند.

البته خود شرکت های مدنی نیز به دو زیرگروه تقسیم می شوند:

 شرکت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی

شرکت های تجاری

برای انجام کارهای بازرگانی و مالی از طریق انعقاد قرارداد های رسمی و با مشخص نمودن مقدار سرمایه و سود و مسئولیت های طرفین قرارداد مشخص می شود.

شرکت های تجاری هشت زیرگروه دارند:

- شرکت‌های تجاری-سهامی خاص،  تجاری-سهامی عام، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی تولید و مصرف

بنظر می رسد اکثر افراد بدلیل عدم آگاهی درست و کافی از شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت، در اواسط کار به مشکلات جدی بر میخورند.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت های مدنی

می‌توان گفت ثبت شرکت ‌های مدنی انتفاعی و غیرانتفاعی شرایط و مراحل تقریباً یکسانی دارند.

مهم ترین بخشی که برای ثبت شرکت‌های انتفاعی و غیر‌انتفاعی به اداره ثبت شرکت ها باید ارائه شود،اظهارنامه است.

بنابراین برای نگارش و تنظیم اظهارنامه ها، نکاتی که باید توجه کنید عبارت اند از:

  • تابعیت
  • نام مؤسسه
  • موضوع مورد فعالیت

 اسم مؤسس/ مؤسسین شرکت، مشخص نمودن مقدار دارایی نقدی و غیرنقدی، آدرس و شماره تماس مربوط به دفتر مرکزی

برای ثبت شرکتهای انتفاعی و غیرانتفاعی چه مدارکی لازم است؟

دو نسخه از اساس‌نامه، شرکت اظهارنامه و صورت‌جلسه افراد موسس شرکت و کپی مدارک شناسایی هر یک از اعضای شرکت انتفاعی و غیرانتفاعی باید ارائه شود. همچنین مجوز فعالیت شرکت(اگر صادر شده) باید ضمیمه شود

شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکتهای تجاری

از میان این نوع شرکت ها، شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تضمانی و تعاونی از رایج ترین ها هستند که به ذکر شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت می پردازیم.

شرایط ثبت شرکتهای تجاری سهامی خاص

 اساس‌نامه شرکت باید توسط همه سهامداران امضا و تایید شود،  تعهد سرمایه اژ هر یک از سهامداران باید اخذ و امضا شود،  مدیران و بازرسان شرکت تعیین شوند، درصد سهام و سمت هر یک از اعضاءی شرکت مشخص شود،  انتشار آگهی ثبت و تغییرات ثبت شرکت در تهران و  در روزنامه‌های رسمی.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص شامل دو نسخه از هریک از اظهارنامه، اساس‌نامه و صورت‌جلسه مؤسسین شرکت باید تهیه شود. کپی کلیه مدارک اعضای شرکت به انضمام گواهی عدم سابقه کیفری اعضای شرکت و بازرسین باید و اقرار نامه شرکت باید ارائه شود.

 شرایط ثبت شرکتهای تجاری سهامی عام

حداقل اعضای این شرکت از سه نفر و حداقل سرمایه از 500000 ریال نباید کمتر باشد. آماده نمودن اساس‌نامه و اظهارنامه ای که به امضای کلیه مؤسسین شرکت رسیده باشد، یک حساب به اسم شرکت سهامی عام (حداقل تعهد سرمایه ارائه‌شده 35% باشد) افتتاح شود، اعلامیه مربوط به پذیره نویسی و سهام اولیه و تعهد سهام ارائه شود. همچنین لازم است تا تاییدی بانک هم همراه سایر مدارک ضمیمه شود.

مدارک برای  ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

تهیه دو نسخه از مدارک شرکت‌نامه، تهیه اساس‌نامه شرکت و صورت‌جلسه هیئت مدیره شرکت، پیوست نمودن مجوز فعالیت، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه اعضا، ارائه تأییدیه غیردولتی بودن فعالیت اشخاصی که بصورت حقوقی سهامدار هستندو ارائه معرفی‌نامه از سوی نمایندگان

شرایط ثبت شرکتهای تجاری تضامنی

در این شرکت ها قراردادی با تعهدات تضامنی بین چندین نفر عقد می گردد و نام تضامنی یا یکی از شرکای شرکت باید در نام ذکر شود. مدارک مورد نیاز جهت ثبتاین  شرکت ها ارایه گواهی عدم سوءپیشینه اعضای شرکت و مدارک شناسایی همه اعضا است. همچنین عقد قرارداد رسمی که به امضای اعضای شرکت رسیده باشد، بعد از ارائه مدارک مورد نیاز، بررسی و ارزیابی اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده و نتیجه طی ۳۰روز‌کاری اعلام می شود.

ثبت شرکتهای تجاری تعاونی تولید و مصرف

این شرکت‌ها خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند، تعاونی مصرف و تعاونی توزیع که حتی تا بیش از ۵۰۰نفر عضو‌ می تواند داشته باشد. ارائه کپی مدارک شناسایی همه مؤسسین و سهامداران به انضمام مدارک تحصیلی مؤسسین شرکت و اساس نامه امضا شده،  گواهی عدم سوءپیشینه و پایان خدمت/معافیت خدمت برای  موسسین نیز لازم است.

کسب مجوز فعالیت، نگارش اساس‌نامه، باز کردن یک حساب به نام شرکت تعاونی، اعلام پذیرش عضویت از افرادی که شرایط لازم را دارا می باشند، تعیین حدود سرمایه نقدی و غیرنقدی اعضا، پخش آگهی برای اعلام تأسیس شرکت تعاونی، ثبت‌نام کسانی که نامزد تصدی پست بازرسی و هیئت مدیره هستند، بعد از ارسال آگهی به اداره تعاون، اولین مجمع عمومی شرکت برگزار می شود.

 

Call Now