عملکرد و سود و زیان شرکت
بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود. مجمع عمومی عادی پس از بررسی حسابهای شرکت، در صورتی که سودی وجود داشته باشد، در مورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.


Call Now