حیات شرکت سهامی
اگر شرکت به طور طبیعی و مرتب کار کند، مشکل خاصی در مورد آن بوجود نمی آید و طبق قوانین و مفاد اساسنامه به حیات خود ادامه می دهد. حیات شرکت نیز به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد، مجمع عمومی در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.
اما، شرکت به علل مختلف الزاماً زندگی یکنواختی ندارد و ممکن است تغییر اساسنامه آن، افزایش یا کاهش سرمایه آن و یا تبدیل آن به شرکت دیگری ضرورت یابد. در این فصل عملکرد مالی شرکت و حوادثی را که حیات شرکت را دستخوش تغییر قرار می دهند بررسی خواهیم کرد.حیات شرکت سهامی
اگر شرکت به طور طبیعی و مرتب کار کنند، مشکل خاصی در مورد آن پیش نمی آید و با توجه به مقررات قانونی و مفاد اساسنامه به حیات خود ادامه می دهد. حیات شرکت نیز به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد، مجمع مزبور در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.
اما، شرکت به علل مختلف الزاماً زندگی یکنواختی ندارد و ممکن است تغییر اساسنامه آن، افزایش یا کاهش سرمایه آن و یا تبدیل آن به شرکت دیگری ضرورت یابد. در این فصل عملکرد مالی شرکت و حوادثی را که حیات شرکت را دستخوش تغییر قرار می دهند بررسی خواهیم کرد.

Call Now