علل انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت سهامی در مواد 199 و 201 لایحه قانونی 1347 قید شده است؛ بدین صورت، انحلال یا قهری است، یا به تشخیص مجمع عمومی و بنا به تصمیم آن صورت می گیرد و یا بنا به حکم دادگاه انجام می شود.

Call Now