در بخش نهم لایحه قانونی 1347 قوانین خاصی در مورد انحلال و تصفیه شرکت سهامی وضع شده است که نسبت به مقررات قانون تجارت 1311 مربوط به انحلال تصفیه شرکتهای تجاری دیگر دقیق تر و مفصل تر است. این مقررات را با تفکیک علل انحلال شرکت از نتایج انحلال آن در بخش های بعدی بررسی می کنیم.

Call Now