بر اساس قوانین ثبت شرکت ها، شاهد انواع شرکت های تجاری هستیم. طبق قانون، ثبت کردن هر یک از این شرکت ها نیاز به شرایط و ویژگی های خاصی دارد. به همین دلیل در این مطلب نگاهی به انواع شرکت های تجاری انداخته و در رابطه با نحوه ثبت کردن هر یک توضیحاتی را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

 

 

شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی عام به دسته ای از شرکت های گفته می شود که سرمایه آن ها تبدیل به سهام شده و بین مردم تقسیم می شود. در این شرکت ها تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و همچنین لازم است تا برای ثبت این دسته از شرکت ها، مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • دو نسخه طرح اظهار نامه شرکت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه
 • فتوکپی شناسنامه موسسین

شرکت سهامی خاص

دسته دیگری از انواع شرکت های تجاری، شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و نکته مهم این است که تعداد سهامداران آن نباید از سه نفر کمتر باشد.

 به منظور ثبت کردن شرکت سهامی خاص لازم است تا مدارک زیر را جمع آوری کرد:

 • دو برگ اظهار نامه تکمیل شده
 • دو جلد اساسنامه شرکت
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهام داران و بازرس ها
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت
 • ارائه مجوز بنا بر به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت ها با مسئولیت محدود به دسته ای از شرکت ها گفته می شود که بین دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا طبق سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. به منظور ثبت کردن یک شرکت با مسئولیت محدود لازم است تا مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران

شرکت تضامنی

دسته دیگری از شرکت ها، شامل شرکت های تضامنی می شوند که مخصوص برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی است. به منظور ثبت کردن این دسته از شرکت ها نیز لازم است تا مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه شرکا
 • مجوز از مراجع ذیصلاح

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی به مواردی گفته می شود که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر تشکیل می شود. به منظور ثبت کردن آن ها نیز لازم است تا مدارک زیر را جمع آوری کرد:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن

شرکت مختلط سهامی

شرکت های مختلط سهامی نیز بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن به وجود آمده و شرکا سهامی در آن افرادی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام تقسیم شده است. برای ثبت کردن آن ها نیز لازم است تا مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی

شرکت نسبی

نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری که در آن یک شرکت که برای انجام کارهای تجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر به وجود آمده، شرکت نسبی است. به منظوره ثبت کردن یک شرکت نسبی لازم است تا مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه‌ مصدق از اساسنامه

شرکت تعاونی

دسته دیگری از انواع شرکت های تجاری، شامل شرکت های تعاونی می شود. برای ثبت کردن یک شرکت تعاونی لازم است که مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

 • صورت جلسه‌ تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی
 • اساسنامه‌ مصوب مجمع عمومی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه‌ مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ مجمع عمومی عادی
 • موافقت ‌نامه‌ تشکیل شرکت یا اتحادیه
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

Call Now