شرکت مختلط سهامی در سالیان دراز سابقه داشته است و در واقع در گذشته به شراکت میان اشراف سرمایه‌ دار و طبقات اجتماعی شرکت مختلط سهامی می‌ گفته اند. حال این شراکت دارای قوانینی بوده است که هنوز هم آن قوانین با تغییراتی پابرجا است.

 

شرکت مختلط سهامی چیست؟

مطابق با ماده ۱۶۲ قانون تجارت ایران باید بگوییم شرکت مختلط سهامی در واقع به شرکتی گفته می شود که میان یک عدد شریک سهامی و چند عدد شریک ضامن تشکیل می شود. در واقع می‌ توان گفت شرکت تضامنی و شرکت سهامی پس از ترکیب، تبدیل به شرکت مختلط سهامی می شوند. در این شرایط برای شرکاء ضامن مقرراتی مطابق با شرکت تضامنی داده می‌ شود و برای شریک سهامی مقرراتی مخصوص به شرکت سهامی داده می‌ شود. گاهی اوقات این شرکت ها با یک دیگر اختلاف دارند و قوانین آن ها یکدیگر را نقض می کند که در این موارد مقررات جدیدی وضع می‌ شود. حال اگر بخواهیم درباره شرکاء سهامی توضیح دهیم باید بگوییم به کسانی گفته می شود که سرمایه شان قیمت مساوی دارد و به اندازه سرمایه خود مسئولیت در قبال شرکت دارند. و اما شرکاء ضامن به کسانی گفته می‌ شود که سرمایه اش سهامی نیست و در قبال هر چیزی در شرکت حتی بیشتر از سرمایه شرکت مسئول است. حال می خواهیم درباره ثبت این شرکت توضیح دهیم. مدارک و مواردی که برای ثبت این شرکت لازم است را در زیر نام خواهیم برد:

 • نسخه‌ ای که شرکت نامه را تصدیق کند.
 • نسخه ای که اساسنامه را تصدیق کند.
 • اسامی تمام مدیران شرکت
 • سوابقی که تصمیمات مجمع عمومی را تصدیق کند که در مواد ۴۰۴۱ و ۴۴ وجود دارد.
 • نوشته ای با مضمون تعهد پرداخت تمامی سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه که امضای مدیر را داشته باشد.
 • نوشته ای با مضمون پرداخت همه سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم کردن همه سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی با امضای مدیر شرکت

شرایط شرکاء ضامن

 • شرکاء ضامن به هیچ عنوان نمی توانند بدون داشتن رضایت از سایر شرکاء تجارتی برای شرکت راه اندازی کنند.

 • شرکاء ضامن نمی توانند در شرکت با مسئولیت محدود دیگری این تجارت را داخل کنند.

 • مطابق با ماده ۱۴۴ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی به شرکاء تضامنی اختیاراتی داده است و مقرر کرده است.

 • شرکای ضامن با حق شریک می توانند شرکت را اداره کنند.

 • میزان مسئولیت شرکاء ضامن مطابق با دیون احتمالی شرکت است.

 • شریک تضامنی ای که سرمایه بیشتری داشته باشد، مسئولیت و حق بیشتری دارد.

وجوه افتراق در شرکت مختلط سهامی

در این شرکت سرمایه کسانی که مسئولیت های محدود دارند به چند سهام تبدیل می شود و در شرکت قابل انتقال می شود. همچنین در این شرکت قابلیت معامله نیز  توسط وجوه افتراقی وجود دارد. و در نهایت شخصیت افراد در این شرکت قابل اهمیت نمی باشد .

مدارک و مراحل برای ثبت شرکت مختلط سهامی

همان طور که قبلا هم گفتیم مدارکی برای ثبت شرکت وجود دارد. حال می خواهیم در این جا به صورت مفصل به آن ها بپردازیم:

 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • ارائه دادن گواهی بانکی اصلی مبتنی بر پرداخت حداقل ۳۵ درصد از تمام سرمایه شرکت
 • ارائه دادن صورت جلسه تکمیل شده توسط هیئت مدیره شرکت به صورت دو نسخه
 • ارائه دادن صورت جلسه تکمیل شده مجمع عمومی به صورت دو نسخه
 • ارائه دادن فرم تکمیل تعیین نام شرکت
 • ارائه دادن گواهی عدم سوء پیشینه و در نهایت ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت با آخرین تغییرات مربوطه به آن.
 • پس از انجام تمامی این مراحل در شرکت ثبت تجارت ها شما می توانید شرکت خود را ثبت نمایید.

حرف آخر

در نهایت باید بگوییم شما می توانید با انجام دادن تمامی این مراحل به صورت دقیق و ارائه دادن تمامی مدارک لازم شرکت خود را ثبت نمایید و کار خود را شروع کنید. البته رعایت قوانین و مقررات وضع شده در سودآوری شما تاثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین باید به تمامی قوانینی که چه برای شرکت های تضامنی و چه برای شرکت سهامی مقرر گردیده است پایبند بود و آن ها را به خوبی رعایت کرد تا بتوانید شرکتی موفق و سودمند ایجاد کنید و از آن به عنوان یک گردش سرمایه و ایجاد سرمایه استفاده کنید و خواسته های خود را بر آورده نمایید.


Call Now