شرکت های پیمانکار پس از اخذ رتبه پیمانکاری یا همان صلاحیت پیمانکاری هنگام شرکتدرمناقصات و یا مزایدات دولتی،می بایست قانون ظرفیت کاری پیمانکاران را رعایت کنند.هر رتبه در هر رشته دارای یک ظرفیت محدود در تعداد پروژه های در دست اجرا و همینطور مبلغ قراردادهای دردست اجرا می باشد.از آنجا که هر شرکت می تواند به هر تعداد قرارداد یا به هر مبلغ با هر شخص وارد قرارداد شود،اما این موضوع در خصوص شرکت هایی که زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی موفق به کسب صلاحیت پیمانکاری شده اند متفاوت می باشد.یعنی هر شرکت بسته به پایه و رشته رتبه خود و بر اساس رشته صلاحیت خود دارای ظرفیت محدود در گرفتن پروژه می باشد.چنانچه در خصوص کسب اطلاعات کامل تر نسبت به ظرفیت رتبه های پیمانکاری نیاز به مشاوره دارید می توانیددر هر ساعت شبانه روز با مشاورین متخصص ثبت کیا تماس بگیرید.

ظرفیت مجاز رتبه پیمانکاری در سال 1398 به شرح زیر می باشد :

حداکثر تعداد قرارداد همزمان

حداکثر مبلغ قراردادهای همزمان به تومان

رشته

پایه

3 پروژه همزمان

11.802.768.000 تومان

نفت و گاز

رتبه 5

3 پروژه همزمان

11.802.768.000 تومان

آب و فاضلاب

رتبه 5

3 پروژه همزمان

11.802.768.000 تومان

راه وترابری

رتبه 5

3 پروژه همزمان

11.802.768.000 تومان

صنعت و معدن

رتبه 5

3 پروژه همزمان

11.802.768.000 تومان

نیرو(برق)

رتبه 5

3 پروژه همزمان

7.868.512.000 تومان

ساختمان و ابنیه

رتبه 5

 

حداکثر تعداد قرارداد همزمان

حداکثر مبلغ قراردادهای همزمان به تومان

رشته

پایه

3 پروژه همزمان

5.505.494.000 تومان

تاسیسات و تجهیزات

رتبه 5

3 پروژه همزمان

5.505.494.000 تومان

ارتباطات

رتبه 5

3 پروژه همزمان

3.147.356.000 تومان

کاوشهای زمینی

رتبه 5

3 پروژه همزمان

3.147.356.000 تومان

کشاورزی

رتبه 5

3 پروژه همزمان

3.147.356.000 تومان

مرمت آثار باستانی

رتبه 5

3 پروژه همزمان

33.673.840.000 تومان

نفت و گاز

رتبه 4

3 پروژه همزمان

33.673.840.000 تومان

آب و فاضلاب

رتبه 4

3 پروژه همزمان

33.673.840.000 تومان

راه وترابری

رتبه 4

3 پروژه همزمان

33.673.840.000 تومان

صنعت و معدن

رتبه 4

3 پروژه همزمان

33.673.840.000 تومان

نیرو(برق)

رتبه 4

3 پروژه همزمان

22.425.308.000 تومان

ساختمان و ابنیه

رتبه 4

3 پروژه همزمان

15.697.740.000 تومان

تاسیسات و تجهیزات

رتبه 4

3 پروژه همزمان

15.697.740.000 تومان

ارتباطات

رتبه 4

3 پروژه همزمان

8.970.050.000 تومان

کاوشهای زمینی

رتبه 4

 

حداکثر تعداد قرارداد همزمان

حداکثر مبلغ قراردادهای همزمان به تومان

رشته

پایه

3 پروژه همزمان

8.970.050.000 تومان

کشاورزی

رتبه 4

3 پروژه همزمان

8.970.050.000 تومان

مرمت آثار باستانی

رتبه 4

3 پروژه همزمان

67.275.802.000 تومان

نفت و گاز

رتبه 3

3 پروژه همزمان

67.275.802.000 تومان

آب و فاضلاب

رتبه 3

3 پروژه همزمان

67.275.802.000 تومان

راه وترابری

رتبه 3

3 پروژه همزمان

67.275.802.000 تومان

صنعت و معدن

رتبه 3

3 پروژه همزمان

67.275.802.000 تومان

نیرو(برق)

رتبه 3

3 پروژه همزمان

44.850.494.000 تومان

ساختمان و ابنیه

رتبه 3

3 پروژه همزمان

31.395.358.000 تومان

تاسیسات و تجهیزات

رتبه 3

3 پروژه همزمان

31.395.358.000 تومان

ارتباطات

رتبه 3

3 پروژه همزمان

17.940.222.000 تومان

کاوشهای زمینی

رتبه 3

3 پروژه همزمان

17.940.222.000 تومان

کشاورزی

رتبه 3

3 پروژه همزمان

17.940.222.000 تومان

مرمت آثار باستانی

رتبه 3

3 پروژه همزمان

134.256.486.000 تومان

نفت و گاز

رتبه 2

 

حداکثر تعداد قرارداد همزمان

حداکثر مبلغ قراردادهای همزمان به تومان

رشته

پایه

3 پروژه همزمان

134.256.486.000 تومان

آب و فاضلاب

رتبه 2

3 پروژه همزمان

134.256.486.000 تومان

راه وترابری

رتبه 2

3 پروژه همزمان

134.256.486.000 تومان

صنعت و معدن

رتبه 2

3 پروژه همزمان

134.256.486.000 تومان

نیرو(برق)

رتبه 2

3 پروژه همزمان

89.504.324.000 تومان

ساختمان و ابنیه

رتبه 2

3 پروژه همزمان

62.652.978.000 تومان

تاسیسات و تجهیزات

رتبه 2

 3 پروژه همزمان

62.652.978.000 تومان

ارتباطات

رتبه 2

3 پروژه همزمان

35.801.754.000 تومان

کاوشهای زمینی

رتبه 2

3 پروژه همزمان

35.801.754.000 تومان

کشاورزی

رتبه 2

3 پروژه همزمان

35.801.754.000 تومان

مرمت آثار باستانی

رتبه 2

4 پروژ همزمان

268.512.972.000 تومان

نفت و گاز

رتبه 1

4 پروژ همزمان

268.512.972.000 تومان

آب و فاضلاب

رتبه 1

4 پروژ همزمان

268.512.972.000 تومان

راه وترابری

رتبه 1

4 پروژ همزمان

268.512.972.000 تومان

صنعت و معدن

رتبه 1

 

حداکثر تعداد قرارداد همزمان

حداکثر مبلغ قراردادهای همزمان به تومان

رشته

پایه

4 پروژ همزمان

268.512.972.000 تومان

نیرو(برق)

رتبه 1

4 پروژ همزمان

166.833.048.000 تومان

ساختمان و ابنیه

رتبه 1

4 پروژ همزمان

125.306.078.000 تومان

تاسیسات و تجهیزات

رتبه 1

4 پروژ همزمان

125.306.078.000 تومان

ارتباطات

رتبه 1

4 پروژ همزمان

716.603.508.000 تومان

کاوشهای زمینی

رتبه 1

4 پروژ همزمان

716.603.508.000 تومان

کشاورزی

رتبه 1

4 پروژ همزمان

716.603.508.000 تومان

مرمت آثار باستانی

رتبه 1

 

بدین ترتیب هر شرکت در یک زمان می تواند فقط 3 یا 4 پروژه همزمان در دست داشته باشد که مجموع مبلغ این پروژه ها(جمع مبلغ قراردادهای در دست)نباید بیشتر از اعداد ذکر شده در جدول فوق باشد.بدیهی است هر سال با توجه به تورم های اعلامی توسط دولت،این اعداد هم تغییر پیدا می کند و جدول فوق،ظرفیت رتبه های پیمانکاری در سال 1398 را نشان می دهد که برای هر سال معمولاً 11% افزایش لحاظ می شود یعنی برای سال 1399 می بایست اعداد فوق را با احتساب 11% افزایش در نظر گرفت.برای دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص آخرین ظرفیت کاری پیمانکاران می توانید با مشاورین متخصص موسسه ثبت کیا،با شماره 88882588 تماس حاصل فرمایید.


Call Now