خصوصیات شرکت نسبی

شامل دو مورد زیر میباشد :
اسم شرکت
مسئولیت شرکا

Call Now