سهام دار یا صاحب سهم، کسی است که در شرکت سهامی دارای سهم است. سهم، قسمتی از سرمایه شرکت است که میزان مشارکت و حقوق و تعهدات صاحب آن را در شرکت سهامی مشخص می کند. ورقه سهم نمایانگر تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. ( ماده 24 لایحه قانونی )
حقوقی را که سهامداران شرکت سهامی به علت صاحب سهم بودن دارند می توان چنین بیان کرد :
1- حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
2- حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
5- حق مراجعه به گزارش بازرسان
6- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
7- حق فروش و انتخاب سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهم ممتاز
10- حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
11- بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
12- بهره مندی از سهام جدید
13- حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
14- حق وتوی افزایش سرمایه
15- حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
16- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
17- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

  • نحوه دعوت از سهامداران شرکت سهامی :

نحوه دعوت از سهام داران در لایحه قانونی به نحوی دقیق معین شده است :
مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار در زمانی که اساسنامه پیش بینی کرده تشکیل شود. هیئت مدیره باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی را برای تشکیل دعوت کند و در غیر این صورت، ممکن است هر یک از اعضای آن به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم شوند. ( ماده 254 لایحه قانونی 1347). هر گاه هیئت مدیره به دعوت مجمع اقدام نکند، بازرس یا بازرسان شرکت باید راساَ به این امر مبادرت کنند. ( ماده 91 لایحه قانونی 1347).
اگر هیچ کدام از این ارکان شرکت به تکلیف خود عمل نکنند، صاحبان دارای لااقل یک پنجم سهام می توانند به ترتیبی که در ماده 95 لایحه قانونی قید شده، به ترتیب از هیئت مدیره و سپس از بازرس، درخواست دعوت از مجمع را به عمل آورند و چنانچه به این امر مبادرت نکردند، سهام داران مزبور می توانند خود جلسه را تشکیل دهند و منحصراَ به موضوعی که سهام داران را برای رسیدگی به آن به مجمع دعوت کرده اند، پرداخته و در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در این فرض، هیئت رئیسه از میان سهام داران حاضر انتخاب می شود. ( مواد 95 و 96 لایحه قانونی 1347).
دعوت از سهام داران از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عمل می آید، جز در فرضی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند ( ماده 97 لایحه قانونی 1347). فاصله بین نشر دعوت نامه و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. ( ماده 98 لایحه قانونی ). منظور از ده روز و چهل روز به ترتیب ده و چهل روز کامل است و بنابراین، برخلاف مواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 445)، در این جا روزهای اقدام و ابلاغ به آن اضافه نمی شوند.
دعوت از صاحبان سهام باید الزاماَ از طریق آگهی در روزنامه صورت گیرد و با توجه به مقررات فعلی لایحه قانونی عدم وجود قوانین خاص معارض، هر گونه دعوت از طرق دیگر- مثل استفاده از ابزار الکترونیکی – معتبر نخواهد بود. به طور کلی تر، هر تصمیمی که بدون رعایت مقررات لایحه قانونی در خصوص دعوت از سهام داران توسط مجمع عمومی اتخاذ شده باشد، باطل است و هر ذی نفع می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد ( ماده 270 لایحه قانونی 1347). در آگهی دعوت باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل قید شود . ( ماده 100 لایحه قانونی ).
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید.


Call Now