منظور از تغییر نوع شرکت ، تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق  را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت لازم را ندارد.
در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد :
برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود، رضایت همه شرکا لازم نیست، چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد. اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است.
در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است . ( به علت افزایش تعهداتشان و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده ).
در ادامه به بررسی نکات قابل توجه در رابطه با تبدیل شرکت سهامی خاص به عام می پردازیم.
1- لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۲۷۸، تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است که تصمیمات مزبور با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد ( ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت) که البته شرایط رسمی بودن جلسات مجمع در نوبت های اول و دوم به شرح ماده ۸۴ ل.ا.ق.ت خواهد بود.
2- در تبدیل شرکت سهامی خاص به عام اگر بدون افزایش سرمایه باشد، نیازی به پذیره نویسی نیست و به همین دلیل دیگر به تشریفات قانون بازار اوراق بهادار نیازی نیست. اما اگر به افزایش سرمایه نیاز باشد، مثلاَ سرمایه شرکت سهامی خاص که متقاضی تبدیل است سه میلیون ریال باشد در حالی که حداقل لازم در شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است ، باید ابتدا اجازه سازمان بورس و پس از آن به موجب ماده 282 لایحه، اجازه مرجع ثبت شرکت ها برای صدور مجوز پذیره نویسی وجود داشته باشد.
3- به موجب ماده 283 لایحه، اگر برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام سهام جدید عرضه شده باشد باید تماماَ تادیه شود و پرداخت قسمتی از مبلغ سهام کفایت نمی کند.
4- از جمله شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام این است که :
- سرمایه آن حداقل به میزانی که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است، یعنی 5 میلیون ریال برسد یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. در این افزایش سرمایه، مبلغ سهام جدید باید تماماَ در حین پذیره نویسی تادیه گردد. ( ماده 278 و 283 ل. ا. ق. ت )
- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )
- اساسنامه آن با رعایت مقرراتی که درباره شرکت های سهامی عام وجود دارد، تنظیم یا اصلاح گردد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت )
تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام :
1- شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است، صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک مذکور در ماده 279 ل. ا. ق. ت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند.
2- مرجع ثبت شرکت ها مندرجات مدارک را با قانون تطبیق دهد و پس از آن تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد و همچنین در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی خواهد نمود. ( ماده 280 ل. ا. ق. ت )
3- اگر سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام ( یعنی پنج میلیون ریال ) کمتر باشد، شرکت سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد. ( ماده 281 ل. ا. ق. ت )
4- اگر به دلیل مذکور در بند قبل یا به هر دلیل دیگر شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد، در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید، بنابرمقررات پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام عرضه کند، یعنی مواد 173 الی 182 و ماده 184 ل. ا. ق. ت را باید رعایت کند.
5- اگر این سهام جدید تماماَ تادیه نشود، شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. ( ماده 283 ل. ا. ق. ت )
اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام :
بنابر و طبق دستور ماده 279 قانون تجارت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را ضمیمه اسناد و مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید.
1- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به اداره ثبت شرکتها که متضمن تقویم و ارزیابی کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس اصلی وزارت دارائی رسیده باشد.
2- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
3- ( سیاهه ) دو ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
4- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل بر نکات زیر باشد :
- نام و شماره ثبت شرکت
- موضوع شرکت
- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
- در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تشکیل نشده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
- سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
- اگر سهام شرکت ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن
- هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
- شرایط حضور و حق رأی مجامع عمومی
- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت کیا، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


Call Now