در شرکت های سهامی که دارای صاحبان سهام زیاد می باشند، صاحبان سهام اغلب پس انداز خود را تبدیل به سهام نموده و منتظرند که از افزایش قیمت آن ها استفاده نموده و بهره ای نیز در آخر هر سال دریافت دارند و معمولاَ در امور شرکت مداخله ننموده و در مجامع عمومی حاضر نمی شوند. در شرکت هایی هم که صاحبان سهام آن ها بیشتر دقت می نمایند، نظارت و بررسی صاحبان سهام حقیقی نیست و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. بنابراین اگر عده ای خود را به عنوان مدیر برای مدت زیادی به شرکت تحمیل نمایند، ممکن است از اختیارات خود سوء استفاده کنند. این است که برخلاف شرکت های دیگر، قانون گذار مدت مدیریت را در شرکت های سهامی محدود نموده تا این که صاحبان سهام حداقل هر چند وقت بتوانند با اظهارنظر نسبت به تجدید انتخاب هیات مدیره رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نمایند. ماده 48 قانون تجارت تصریح می کند که مدیران برای مدت محدودی تعیین می شوند، ولی حداکثر مدت را تعیین نکرده است. فقط ماده 46 قانون تجارت مقرر می دارد که مجمع عمومی موسس شرکت، مدیران را نتهی برای مدت چهار سال معین می کند و در صورتی که تعیین آن ها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد، منتهی برای مدت دو سال. عده ای ماده مزبور را چنین تفسیر می کنند که محدودیت مدت مدیریت به 4 سال برای اولین هیات مدیره ای است که شرکت تعیین می کند و برای دوره های بعدی مدت مدیریت بر طبق اساسنامه تعیین می شود. ولی عملاَ این محدودیت به کلیه دوره های مدیریت توسعه داده شده و رویه تجاری بر این است که دوره مدیریت مدیران نمی تواند از 4 سال تجاوز کند. علاوه بر آن در صورتی که مدیران در اساسنامه معین شده باشند یا این که اساسنامه تعیین آنان را به سازمان هایی غیر از صاحبان سهام محول نموده باشد دوره مدیریت مدیران نمی تواند از دو سال تجاوز کند. ماده 46 قانون تجارت مقرر می دارد که مدیران را می توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداَ انتخاب نمود. بنابراین تجدید انتخاب مدیران برای دوره های بعدی هیچ مانعی ندارد و بعد از انقضاء مدت مدیریت آن ها یا عزل آنان مجمع عمومی می تواند دو مرتبه همان مدیران سابق را به سمت مدیر تعیین کند یا این که اشخاص دیگری را به جای آنان تعیین نماید. در صورتی که شرکت دارای چند نفر مدیر باشد ممکن است کلیه آنان را برای مدت معینی انتخاب کند یا این که بعضی از آنان را برای مدت کمتر و بعضی را برای مدت بیشتر تعیین نماید. در صورتی که اساسنامه شرکت راجع به این موضوع ساکت باشد، اگر مدیری به جای مدیر قبلی تجاوز نکند . مگر این که در موقع انتخاب مدت بیشتی تصریح شده باشد و در صورتی که مدیر مستقلاَ بدون تصریح آن به جای مدیر قبلی تعیین شده انتخاب شود، مدت مدیریت او همان مدتی است که در اساسنامه تعیین شده است. معمولاَ در شرکت های مهم که تعداد اعضای هیات مدیره نسبتاَ زیاد است اساسنامه مقرر می دارد که همه ساله چند نفر از اعضای هیات مدیره مجدداَ انتخاب می شوند. مثلاَ اگر عده هیات مدیره 6 نفر باشد و اساسنامه مدت مدیریت را 3 سال تعیین کرده باشد، اساسنامه مقرر می دارد که هر سال انتخاب دو نفر از اعضای هیات مدیره تجدید می شود. این ترتیب برای امور شرکت فوق العاده مفید می باشد، زیرا در صورتی که مدیران از اشخاص دیگری انتخاب شوند چون منتخبان جدید به امور شرکت وارد نیستند، همواره 4 نفر از مدیران قدیم که در امور شرکت بصیرت دارند، در هیات مدیره حاضر بوده و از سوابق اموری که در هیات مدیره مطرح می شود، اطلاع دارند و بدون اطلاع تصمیماتی اتخاذ نمی کنند.
بعضی اوقات، اتفاق می افتد که مدت مدیریت مدیران منقضی شده و مجمع عمومی برای تجدید انتخاب تشکیل نمی گردد. در این صورت آیا مدیران قدیم اختیار دارند که امور شرکت را اداره نمایند یا خیر ؟ در این صورت مدیران مکلفند مانند امین منافع شرکت را حفظ نمایند، ولی اصولاَ نمی توانند تعهدات جدیدی به نام شرکت قبول کنند. مدیران مزبور موظفند امور عادی و جاری شرکت را انجام دهند و مجمع عمومی را دعوت کنند تا هیات مدیره شرکت را انتخاب کند. برای رفع این اشکال و. جلوگیری از رکود عملیات شرکت، اساسنامه اغلب شرکت ها پیش بینی می کند که در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی در انقضاء دوره مدیریت اعضای هیات مدیره، دوره ماموریت مدیران تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران جدید به خودی خود تمدید می گردد. به عبارت دیگر، در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه اشخاصی که موظف به دعوت مجمع عمومی هستند به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
نکات حائز اهمیت راجع به مدیران شرکت سهامی :
1- مدیران شرکت اصولاَ از طرف مجمع عمومی شرکت انتخاب می شوند ،
2- مدیران شرکت های سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند ،
3- مدیران در هر موقع قابل عزل می باشند ،
4- سمت مدیریت قابل واگذاری به دیگری نیست.
5-  تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است.


Call Now