آیا با فرآیند ثبت موسسه آموزشی پژوهشی آشنایی دارید ؟
این مقاله با هدف بررسی نحوه ثبت موسسه پژوهشی تهیه گردیده است تا با آگاهی از آن به راحتی نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایید. متقاضیان عزیز، علاوه بر مطالعه این مطلب، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان در این رابطه می توانند با مشاورین مجرب  ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایند. ثبت شرکت کیا، آماده ی پاسخگویی به کلیه سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی می باشد.

  • آشنایی با موسسات آموزشی پژوهشی و شرایط ثبت آن :

به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 ، مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.
قانونگذار تشکیلات و موسسات غیرتجاری را به منظور ایجاد تشکل گروهی که علاقه مند هستند در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند پیش بینی نموده است. این تشکیلات حقیقتاَ قصد انجام اعمال تجاری را ندارند اگرچه ممکن است در آن انتفاع هم وجود داشته باشد.
یک موسسه غیرانتفاعی می تواند در امور علمی، ادبی، آموزشی ، پژوهشی و مانند آن فعالیت داشته باشد که نه تنها با همراهی نمودن طرح های دولت در تصدی گری علمی، ادبی، آموزشی و پژوهشی کشور مشارکت دارند بلکه برای امکان استمرار و دوام خود با کسب درآمد غیرتجاری در حد رفع نیازهای اولیه و معیشت زندگی موسسین و وابستگان آن سایرین را ترغیب به فعالیت در حوزه های محروم مانده می نماید که در این صورت این درآمد یک انتفاع می باشد نه سود تجاری که منافاتی با مقررات مربوط به تشکیل موسسات غیرانتفاعی ندارد.
از جمله موضوعات فعالیت موسسات علمی، آموزشی ، پژوهشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی، پژوهشکده ، پژوهشگاه
2- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد، دکتری
3- ارائه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی، فناوری و امور دانشجویی
4- تاسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی
5- موسسات و شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانشگاهی
6- مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7- انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققات و متخصصان و همکاری با نهادهای اجرایی علمی پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی
شایان ذکر است، پیدایش شخصیت این اشخاص حقوقی نیازمند ثبت است و مدت فعالیت آن ها تا تاریخ انحلال می باشد. در ثبت موسسه :
- حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
- قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
- امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.

  • مجوز ثبت موسسه آموزشی پژوهشی :

موضوعات فعالیت در زمینه علمی، آموزشی وپژوهشی به شرح ذیل نیازمند اخذ مجوز می باشد:
1) انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
2) ایجاد یا توسعه ی هرگونه واحد آموزش عالی یا موًسسه ی تحقیقاتی تاًسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،دکتری
3) تاًسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده،پژوهشگاه
4) تاًسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و و ورزش های دانشگاهی
5) ارائه ی خدمات در زمینه ی فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی . فناوری و امور دانشجویی
6) مشاوره و ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7) موًسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:
دانش بنیان، پژوهشکده، پژوهشگاه، دانشگاه، تحقیقات علمی پژوهشی، موًسسه ی تحقیقاتی، آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو، دانشگاهی
مرجع صدور مجوز: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
مستندات:
1) بندهای «7»و «8» و «11» و «15»جز«ب» ماده ی (2) .مواد(5) ،(6)و (7)قانون اهداف و وظایف و تشکیلات ووزارت علوم مصوب 1383
2) ماده ی (2)و (8)آئین نامه ی تاًسیس موًسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3) ماده ی (8) مصوبه ی جلسه ی 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380
4) بند«الف» ماده ی (48) و (51) قانون برنامه ی چهارم توسعه و شیوه نامه ی ایجاد شرکت های دانشگاهی
5) ماده ی (17) قانون پنجم توسعه
مدارک لازم جهت صدور مجوز موسسه آموزشی به قرار ذیل است :
- تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی و هنری که به تایید دفتر توسعه و مشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد.
- فرم  مشخصات عمومی متقاضی
- تصویر پروانه تاسیس
- فرم تکمیل شده درخواست دوره
- تایید اماکن
- تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری
- معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش و پژوهش در مورد هنرستان های دولتی و غیردولتی
- تصویر آخرین روزنامه رسمی.
- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
- تبلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد.
- تعهدنامه
- تایید نوسازی برای هنرستان های غیردولتی

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه آموزشی پژوهشی :

- کپی برابراصل شده  شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره و شرکاء
- اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکا
- تنظیم اساسنامه حداقل در دو جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا
- تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
- اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه
- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه


Call Now