طرح صنعتی عبارتست از مجموعه ای از خطوط، طرح، رنگ ، شکل ، ترکیب رنگی یا غیررنگی ، دوبعدی یا سه بعدی، هر گونه نمای داخلی یا خارجی، جزئی یا کلی یک محصول، بسته بندی، پوشش، طرح های چاپی و گرافیکی که به محصول شکل ظاهری خاصی بدهد و ویژگی و چهره جدیدی را ارائه دهد که به طور صنعتی قابل اجراء است.
با توجه به خصوصیات عمده طرح صنعتی می توان گفت طرح صنعتی باید :
الف) توسط حس بینایی قابل درک و روئت باشد.
ب) به کالا ظاهر خاص و ویژه بدهد.
شایان ذکر است طرح صنعتی صرفاَ مربوط به ظاهر قابل روئت کالایی است که در آن متبلور شده است و ویژگی های کاربردی و فنی محصول ارتباطی به طرح صنعتی در معنای حقوقی و خاص آن ندارد. البته چنانچه طرح واجد ویژگی زیباشناختی و تزئینی و همچنین دارای کارکرد فنی باشد صرفاَ جنبه تزئینی و زیباشناختی آن در قالب طرح صنعتی مورد حمایت قرار می گیرد و جنبه دیگر آن می تواند در قالب های حقوقی دیگر مورد حمایت باشد.
در دنیای پررقابت امروز شما می توانید با ثبت طرح صنعتی خود انحصار استفاده از آن را در اختیار بگیرید و اشخاص ثالث نمی توانند از ایده نوآورانه شما استفاده نمایند. تولیدکنندگان می بایست توجه نمایند در صورتی که به ثبت طرح صنعتی مبادرت نورزند ، امکان دارد که دیر یا زود شاهد کالای مشابهی باشند که قطعاَ از اعتبار و شهرت ظاهر محصول می کاهد و این موضوع لطمه ای قطعی به فروش محصول و اعتماد اشخاص نسبت به محصول می زند. بنابراین برای تثبیت در بازار و کسب اعتماد و بهره برداری از سودهای حاصله ثبت طرح صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی به قرار ذیل است :
1- دو نسخه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح
3- اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
- اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح ؛
4-  در طرح صنعتی سه بعدی ، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر بیست در بیست در یست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد ؛
5- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود.
6- درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل.
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی ؛
8- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حدکثر ظرف 15 روزاز آن تاریخ تسلیم شود.
تبصره 1- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده ، موضوع بندهای 3 و 4 فوق ، باید حداکثر بیست در بیست سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره 2- در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
تبصره 3- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز گردند.
9- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا نوسط نماینده قانونی به عمل آید.
در صورتی که متقاضی ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی .
2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی.
3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر ماخذ آن
نکته :
1- در صورتی که متقضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
2- مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب تخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
3 - متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید . درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
4- متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
شایان ذکر است، وفق ماده 52 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی ، اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می نمایند در صورتی از حمایت ها و امتیازات مذکور در قانون مذکور بهره مند می شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.


Call Now