" مرکز تخصصی ثبت کیا ،  پیشرو در امور ثبتی "
به موجب ماده 116 قانون تجارت :  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.
شرکت تضامنی که در فرانسه به societe en nom collectif  و در انگلستان به partnership تعبیر می شود، " تحت اسم مخصوصی " تشکیل می شود. به موجب ماده 117 قانون تجارت : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی " و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل "و شرکا " یا " و برادران " قید شود. ماده اخیر، در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا " تحت نام جمعی " متعهد می شوند.
نکته : از آنجا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود. چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود.

  • فسخ شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر از شرکا شرکت را فسخ نمایند. مطابق ماده 137 قانون تجارت : " فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید ".
پس اگر حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد، و بقای شرکت باعث ضرر یک یا چند نفر از شرکا گردد؛ مانند عدم همکاری و هماهنگی بین شرکا، در حالی که همکاری شرکا اساس کار شرکت است، یا این که انجام موضوع شرکت مشکل شود، یا منافع شرکا را به مخاطره اندازد؛ این مشکلات ممکن است به علل قانونی یا واقعیت های بازاری باشد یا این که شرکا تعهدات خود را انجام ندهند مثل این که به موجب متضرر می تواند یا می توانند دتقاضای فسخ شرکت را به عهده گیرد، اما از این کار امتناع ورزد، شریک یا شرکا متضرر می تواند یا می توانند تقاضای فسخ شرکت را به موجب اظهارنامه رسمی به شرکای دیگر ابلاغ عمل آید. چون به اقتضای نصرحات قوانین مالیاتی، باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود و اظهارنامه مالیاتی به انضمام ترازنامه و حساب سود و زیان، و صورت دارایی شرکت و حساب دوره عملکرد در مواعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی داده شود. وگرنه مالیات بر درآمد شرکت به طور علی الراس صورت می گیرد، از این رو، باید تقاضای فسخ شرکت بعد از پایان سال مالی و در موقع ختم محاسبه سالیانه به موقع اجرا گذاشته شود.
علت قید مدت شش ماه برای تقاضای فسخ این است که فسخ موجب انحلال شرکت می شود . اگر یکی از شرکا بلافاصله از این حق استفاده کند، سایر شرکا غافل گیر می شوند و نمی توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت اقدام قانونی کنند. از این رو مقرر گردیده، شش ماه قبل از فسخ تقاضای آن به موجب ابلاغ نامه رسمی باید به سایرین ابلاغ شود تا ظرف این مدت، شرکای دیگر بتوانند این تقاضا را بررسی کنند .
البته اگر تقاضای فسخ به قصد اضرار سایر شرکا، طلبکاران شرکت و اشخاص ثالث باشد، به تقاضای او ترتیب اثر داده نمی شود.

  • تبدیل نوع شرکت تضامنی

به موجب ماده 135 قانون تجارت : " هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت حتمی است " . ولی باید این تغییر، مانند سایر تغییرات اساسی با رضایت تمام شرکا باشد. آن گاه تمام مقررات شرکت از جمله محدود بودن مسئولیت شرکا، اجرا خواهد شد. البته نسبت به دیون و تعهداتی که شرکت در زمانی که تضامنی بوده، قاعده ضمانت تضامنی شرکا کماکان به جای خود باقی است. در شرکتی که به سهامی تبدیل شده است، اگر دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، شرکا تضامنی متضامناَ مسئول پرداخت طلب آن ها خواهند بود.


Call Now