شرکت پیمانکاری بر اساس موضوع فعالیتش که می تواند در رشته های  نفت و گاز ، ابنیه و ساختمان ، آب ، راه و ترابری ، صنعت ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوش های زمینی ، ارتباطات ، کشاورزی و مرمت آثار باستانی باشد برای انجام مناقصات با ارزش قراردادی بالا نیازمند اخذ رتبه های بالاتر از رتبه 5 می باشد.برای بررسی شرایط یک شرکت جهت اخذ رتبه 4 ، 3، 2 و 1 در زمینه پیمانکاری قدم اول بررسی قراردادها و پروژه های انجام شده شرکت می باشد به این صورت که طبق آئین نامه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید سال شروع پروژه و سال خاتمه آن و همچنین مبلغ دقیق دریافت شده از کارفرما مورد ارزیابی قرار گیرد و مهمترین موضوعی که برای دریافت رتبه های بالا وجود دارد مبلغ قراردادهای انجام شده است به این صورت که :
* به طور مثال اگر شرکتی سال 90 تا 96 قراردادی یا جمع قراردادهایش به مبلغ ده میلیارد تومان رسیده باشد     
مشمول رتبه : 4 نفت و گاز ، 4 ابنیه و ساختمان ، 4 آب ، 4 راه و ترابری ، 4 صنعت و معدن ،4 نیرو ، 3 تاسیسات و تجهیزات ،3 ارتباطات ، 2 کاووش های زمینی ، 2 کشاورزی  و 2 مرمت آثار باستانی می گردد.
* یا اگر شرکتی سال 90 تا 96 قراردادی یا جمع قراردادهایش به مبلغ بیست میلیارد تومان رسیده باشد   
مشمول رتبه : 3 نفت و گاز ،3 ابنیه و ساختمان ، 3 آب ،3 راه و ترابری ، 3 صنعت و معدن ، 3 نیرو ، 2 تاسیسات و تجهیزات ، 2 ارتباطات ، 1 کاووش های زمینی ، 1 کشاورزی ، 1 مرمت آثارباستانی می گردد.
* همینطور اگر شرکتی سال 90 تا 96 قراردادی یا جمع قراردادهایش به مبلغ سی میلیارد تومان رسیده باشد
مشمول رتبه :2  ابنیه و ساختمان ، 1 کاووش های زمینی می گردد.
* و اگر شرکتی سال 90 تا 96 قراردادی یا جمع قراردادهایش به مبلغ چهل میلیارد تومان رسیده باشد
مشمول رتبه : 1 تاسیسات و تجهیزات ، 1 ارتباطات می گردد.
* همچنین اگر شرکتی سال 90 تا 96 قراردادی یا جمع قراردادهایش به مبلغ پنجاه میلیارد تومان رسیده باشد
مشمول رتبه : 1 ساختمان و ابنیه می گردد.
* و در نهایت اگر شرکتی سال 90 تا 96 قراردادی یا جمع قراردادهایش به مبلغ هشتاد میلیارد تومان رسیده باشد
مشمول رتبه : 1 نفت و گاز ، 1 آب ، 1 راه ترابری ، 1 صنعت و معدن ، 1 نیرو می گردد.
نکته بعدی که مورد اهمیت است موضوع پروژه ها است یعنی شرکت متقاضی دریافت چه رشته ای است به طور مثال اگر شرکت متقاضی پایه 4 یا 3 یا 2 و یا 1 در رشته ساختمان می باشد پس از بررسی مبالغ دریافتی ، موضوع پروژه ها بررسی می شود که چه میزان از این مبلغ در زمینه ساختمان انجام شده به طور مثال یک شرکتی که ده میلیارد پروژه انجام داده اما از این ده میلیارد ، سه میلیارد آن مربوط به صنعت ساختمان بوده و هفت میلیارد دیگر این پروژه در رشته های تاسیسات و راه سازی انجام شده ، این شرکت قادر به اخذ هیچ پایه بالایی در این رشته ها نمی باشد برای اینکه دارای سه مبلغ خرد در سه رشته مختلف است.
بعد از بررسی مبالغ و موضوع فعالیت شرکت حتما باید به این نکته قابل توجه نمود که تمامی قراداد ها حتما باید تمام شده باشند و دارای صورت وضعیت قطعی ، مفاصاحساب بیمه و آخرین اظهارنامه مالیاتی باشند و تمامی قراردادها باید اجرایی باشند اگر قراردادی خرید و فروش ، حمل و مدیریت پیمان باشد به عنوان قرارداد اجرایی پیمانکار محاسبه نمی گردد و مبالغ آن از جمع مبالغ دریافت شده کسر می گردد.
سوالی که اغلب از طرف شرکت های پیمانکاری متقاضی رتبه بندی پرسیده می شود اینست که اگر شرکتی تا به حال رتبه 5 نداشته اند ولی کارکرد پروژه ای و مالی خوبی  داشته اند آیا می توانند رتبه 4 ، 3 ، 2 و یا 1 را بگیرند؟در جواب اینگونه شرکتهای پیمانکاری باید گفت ، بله اگر که شرایطی که به آن اشاره شد را داشته باشد قادر به گرفتن رتبه بالا می باشند.در ادامه برای تکمیل اطلاعات تخصصی در زمینه چگونگی چیدمان مدارک مهندسین شرکت برای اخذ رتبه های بالا مطالبی به شرح زیر ارائه می گردد:
* برای اخذ رتبه 4 در رشته  نفت و گاز ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ، مکانیک خاک ، سازه ، زلزله ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، الکترومکانیک ،مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ابزار دقیق ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) و مهندسی پتروشیمی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته ابنیه و ساختمان ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، پل ، بتن آرمه ، سازه های دریایی ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، مدیریت ساختمان ، مدیریت پروژه ، مهندسی عمومی و معماری داخلی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه  4 در رشته آب ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، بتن آرمه ، زلزله ، سازه های دریایی ، ساختمان های آبی ، سد سازی ، تونل ، بندر ، هیدروگرافی ، مدیریت پروژه و مهندسی کشاورزی (گرایشهای آب) مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته راه و ترابری ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، پل ، بتن ارمه ، سازه ،سازه های دریایی ، تونل ، فتوگرامتری ، نگهداری راه و ابنیه ، مدیریت پروژه ، خط و ابنیه ، خط و ساز های ریلی ، ترافیک و زمین شناسی (تمام گرایش ها) مورد نیاز می باشد.
*  برای اخذ رتبه 4 در رشته صنعت ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های سازه ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی معدن (تمام گرایش ها) ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) ، بهره برداری ارز منابع نفت و انرژی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته نیرو ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق و انرژی موردنیاز می باشد.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی شیمی و مهندسی پتروشیمی.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته کاوش های زمینی ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی هیدرولوژی ، آب های زیرزمینی ، مهندسی معدن ، زمین شناسی ، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری) ، مهندسی ژئوفیزیک و کارتوگرافی.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته ارتباطات ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT
* برای اخذ رتبه 4 در رشته کشاورزی ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران آب ، مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها) آبیاری و آبادانی ، بهداشت محیط ، مهندسی ماشین آلات کشاورزی ، مهندسی صنایع غذایی و محیط زیست.
* برای اخذ رتبه 4 در رشته مرمت آثارباستانی ، 3 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ،سازه ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، هنرهای تزیینی-تجسمی (تمام گرابش ها) ، معماری داخلی ، مرمت آثار باستانی و باستان شناسی.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته  نفت و گاز ، 5 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ، مکانیک خاک ، سازه ، زلزله ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، الکترومکانیک ،مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ابزار دقیق ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) و مهندسی پتروشیمی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته ابنیه و ساختمان ، 5  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، پل ، بتن آرمه ، سازه های دریایی ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، مدیریت ساختمان ، مدیریت پروژه ، مهندسی عمومی و معماری داخلی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه  3 در رشته آب ، 5  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، بتن آرمه ، زلزله ، سازه های دریایی ، ساختمان های آبی ، سد سازی ، تونل ، بندر ، هیدروگرافی ، مدیریت پروژه و مهندسی کشاورزی (گرایشهای آب) مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته راه و ترابری ، 5 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، پل ، بتن ارمه ، سازه ،سازه های دریایی ، تونل ، فتوگرامتری ، نگهداری راه و ابنیه ، مدیریت پروژه ، خط و ابنیه ، خط و ساز های ریلی ، ترافیک و زمین شناسی (تمام گرایش ها) مورد نیاز می باشد.
*  برای اخذ رتبه 3 در رشته صنعت ، 5 نفر مهندس امتیازآور در رشته های سازه ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی معدن (تمام گرایش ها) ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) ، بهره برداری ارز منابع نفت و انرژی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته نیرو ، 5  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق و انرژی موردنیاز می باشد.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته تاسیسات و تجهیزات ، 5 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی شیمی و مهندسی پتروشیمی.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته کاوش های زمینی ، 5 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی هیدرولوژی ، آب های زیرزمینی ، مهندسی معدن ، زمین شناسی ، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری) ، مهندسی ژئوفیزیک و کارتوگرافی.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته ارتباطات ، 5  نفر مهندس امتیازآور در رشته های الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT
* برای اخذ رتبه 3 در رشته کشاورزی ، 5  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران آب ، مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها) آبیاری و آبادانی ، بهداشت محیط ، مهندسی ماشین آلات کشاورزی ، مهندسی صنایع غذایی و محیط زیست.
* برای اخذ رتبه 3 در رشته مرمت آثارباستانی ، 5 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ،سازه ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، هنرهای تزیینی-تجسمی (تمام گرابش ها) ، معماری داخلی ، مرمت آثار باستانی و باستان شناسی.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته  نفت و گاز ، 7 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ، مکانیک خاک ، سازه ، زلزله ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، الکترومکانیک ،مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ابزار دقیق ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) و مهندسی پتروشیمی مورد نیاز است.

* برای اخذ رتبه 2 در رشته ابنیه و ساختمان ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، پل ، بتن آرمه ، سازه های دریایی ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، مدیریت ساختمان ، مدیریت پروژه ، مهندسی عمومی و معماری داخلی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه  2 در رشته آب ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، بتن آرمه ، زلزله ، سازه های دریایی ، ساختمان های آبی ، سد سازی ، تونل ، بندر ، هیدروگرافی ، مدیریت پروژه و مهندسی کشاورزی (گرایشهای آب) مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته راه و ترابری ، 7 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، پل ، بتن ارمه ، سازه ،سازه های دریایی ، تونل ، فتوگرامتری ، نگهداری راه و ابنیه ، مدیریت پروژه ، خط و ابنیه ، خط و ساز های ریلی ، ترافیک و زمین شناسی (تمام گرایش ها) مورد نیاز می باشد.
*  برای اخذ رتبه 2 در رشته صنعت ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های سازه ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی معدن (تمام گرایش ها) ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) ، بهره برداری ارز منابع نفت و انرژی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته نیرو ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق و انرژی موردنیاز می باشد.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته تاسیسات و تجهیزات ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی شیمی و مهندسی پتروشیمی.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته کاوش های زمینی ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی هیدرولوژی ، آب های زیرزمینی ، مهندسی معدن ، زمین شناسی ، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری) ، مهندسی ژئوفیزیک و کارتوگرافی.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته ارتباطات ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT
* برای اخذ رتبه 2 در رشته کشاورزی ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران آب ، مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها) آبیاری و آبادانی ، بهداشت محیط ، مهندسی ماشین آلات کشاورزی ، مهندسی صنایع غذایی و محیط زیست.
* برای اخذ رتبه 2 در رشته مرمت آثارباستانی ، 7  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ،سازه ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، هنرهای تزیینی-تجسمی (تمام گرابش ها) ، معماری داخلی ، مرمت آثار باستانی و باستان شناسی.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته  نفت و گاز ، 10 نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ، مکانیک خاک ، سازه ، زلزله ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، الکترومکانیک ،مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ابزار دقیق ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) و مهندسی پتروشیمی مورد نیاز است.

* برای اخذ رتبه 1 در رشته ابنیه و ساختمان ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، پل ، بتن آرمه ، سازه های دریایی ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، مدیریت ساختمان ، مدیریت پروژه ، مهندسی عمومی و معماری داخلی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه  1 در رشته آب ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، عمران آب ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، بتن آرمه ، زلزله ، سازه های دریایی ، ساختمان های آبی ، سد سازی ، تونل ، بندر ، هیدروگرافی ، مدیریت پروژه و مهندسی کشاورزی (گرایشهای آب) مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته راه و ترابری ، 10 نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران،عمران ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، پل ، بتن ارمه ، سازه ،سازه های دریایی ، تونل ، فتوگرامتری ، نگهداری راه و ابنیه ، مدیریت پروژه ، خط و ابنیه ، خط و ساز های ریلی ، ترافیک و زمین شناسی (تمام گرایش ها) مورد نیاز می باشد.
*  برای اخذ رتبه 1 در رشته صنعت ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های سازه ، مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق (تمام گرایش ها) ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی معدن (تمام گرایش ها) ، زمین شناسی (تمام گرایش ها) ، بهره برداری ارز منابع نفت و انرژی مورد نیاز است.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته نیرو ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مدیریت پروژه ، مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق و انرژی موردنیاز می باشد.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته تاسیسات و تجهیزات ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا ، الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی شیمی و مهندسی پتروشیمی.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته کاوش های زمینی ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی هیدرولوژی ، آب های زیرزمینی ، مهندسی معدن ، زمین شناسی ، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری) ، مهندسی ژئوفیزیک و کارتوگرافی.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته ارتباطات ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های الکترومکانیک ، مهندسی برق ، ارتباطات ، ابزار دقیق ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT
* برای اخذ رتبه 1 در رشته کشاورزی ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های عمران آب ، مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها) آبیاری و آبادانی ، بهداشت محیط ، مهندسی ماشین آلات کشاورزی ، مهندسی صنایع غذایی و محیط زیست.
* برای اخذ رتبه 1 در رشته مرمت آثارباستانی ، 10  نفر مهندس امتیازآور در رشته های مهندسی عمران،عمران ،سازه ، مهندسی معماری ، شهرسازی ، هنرهای تزیینی-تجسمی (تمام گرابش ها) ، معماری داخلی ، مرمت آثار باستانی و باستان شناسی.
بعد از بررسی پروژه های انجام شده توسط پیمانکار می بایست میزان پرداخت مالیات شرکت از طریق اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد و ذکر این نکته ضروریست که چنانچه شرکتی نسبت به پرداخت مبلغ صحیح مالیات پروژه های خود اقدام نکند و به نوعی در پرداخت مالیات قانونی خود کوتاهی نماید ، هر چند که پروژه های بزرگ را هم انجام داده باشد ، نمی تواند برای اخذ رتبه های 4 یا 3 یا 2 یا 1 اقدام نماید و به اصطلاح توان مالی این شرکت برای اخذ شرکت کافی نمی باشد.
در خصوص اخذ رتبه 4 یا 3 یا 2 یا 1 در کلیه رشته های فوق در هر زمان می توانید از خدمات مشاوره ای و اجرایی موسسه ثبت کیا بهره مند باشید.

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه 4 یا 3 یا 2 یا 1

 

 

مدارک شرکت:
* کپی روزنامه رسمی: تاسیس و تمامی تغیرات در 15 سال اخیر
*کپی مدارک ثبتی: آخرین اساسنامه ، آخرین اظهارنامه ثبتی ، شرکتنامه و تقاضانامه
* کپی آخرین صورتجلسه تغیرات ارائه شده به اداره ثبت شرکتها (امضاء شده سهامداران دارای  میزان سهم سهامداران)
مدارک سهامداران ، هیئت مدیره و پرسنل امتیاز آور:
* کپی شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات )
* کپی پشت و روی کارت ملی   ( پشت کارت ملی فراموش نشود)
* کپی کارت پایان خدمت متولدین 1338 به بعد
* کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیاز آور
* پرینت بیمه پرسنل امتیاز آور دارای سابقه از سایت تامین اجتماعی مربوط به 4 سال اخیر (آخرین شرکت شرکت متقاضی باشد)
* نمونه امضاء کلیه سهامداران ، هیئت مدیره و پرسنل امتیاز آور
* یک قطعه عکس از کلیه نفرات
مدارک قراردادها و کارکرد شرکت:
* ابلاغیه قرارداد+ متن قرارداد + ابلاغیه تغییر یا افزایش مقادیر کار ، حسب مورد+ متن تغییر مقادیرکار ، حسب مورد+ صورتجلسه تحویل+ مفاصا حساب بیمه یا تاییدیه از کارفرما دارای شماره قرارداد ،موضوع، تاریخ، مبلغ اخذ شده در هررشته(با امضاء مدیرعامل و یا ذیحسابی)
* در صورت در دست اجرا بودن قراردادهای دولتی : ارائه تایدیه از کارفرما دارای شماره قرارداد و مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت مبلغ در هررشته (با امضاء مدیرعامل و یا ذیحسابی)
*در صورت در دست اجرا بودن قراردادهای خصوصی : تایدیه از کارفرما دارای شماره قرارداد و مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت مبلغ (با امضاء مدیرعامل و یا ذیحسابی)و تایدیه تجمیعی از تامین اجتماعی مبنی بر اعلام مبلغ دریافتی شرکت از کارفرما
* در صورتی که شرکت متقاضی اخذ امتیاز برای دورشته از یک قرارداد می باشد: تاییدیه از کارفرما مبنی بر تفکیک کار انجام شده در دو رشته و اعلام مبلغ پرداختی به شرکت بابت هر رشته .
* برگه گزارش موضوعی پرداختهای قراردادهای 3 سال منتهی به درخواست اخذ رتبهبه همراه تاییدیه در سربرگ  تامین اجتماعی دارای شماره و تاریخ قرارداد و مبلغ بیمه واریزی
اظهارنامه مالیاتی:
* کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت مورد تایید ممیز مالیاتی همراه فرم 76 دارائی ( فرم 76 از موسسه دریافت شود)
* گزارش حسایرسی شده آخرین  اظهارنامه با مهر و امضاء حسابدار رسمی


Call Now