در این مقاله، ابتدا به تعریف اوراق قرضه و سپس شرایط انتشار آن خواهیم پرداخت.

  • تعریف ورقه قرضه

ماده 52 لایحه قانونی در تعریف اوراق قرضه می گوید : " ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود ".
ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2 / 7/ 1348 در تعریف اوراق قرضه مقرر می دارد : " اوراق قرضع اوراق بی نام با نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد ".
در نظام حقوقی ما دارندگان اوراق قرضه حق رای و حق دخالت در امور شرکت ندارند، فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند.
انواع اوراق قرضه :
می توان اوراق قرضه را به ساده و مرکب تقسیم کرد: اوراق قرضه مرکب خود به دو دسته قابل تعویض با سهم و تبدیل به سهام تقسیم می شود :
ـ اوراق قرضه ساده:
اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه آن به صورت ورقه قرضه باقی می ماند.
ـ اوراق قرضه مرکب:
اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را می توان اوراق قرضه مرکب دانست.
انتشار اوراق قرضه قابل تعویض همزمان با افزایش سرمایه شرکت به عمل می آید،اما اوراق قرضه قابل تبدیل افزایش سرمایه زمانی به عمل می آید که صاحبان اوراق بخواهند آن ها را به سهام تبدیل کنند.
به موجب ماده 60 لایحه قانونی :  ورقه قرضه باید شامل نکات ذیل بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است، امضا بشود :
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت شرکت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه شرکت
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت ورقه قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه
8- تضمیناتی که احتمالاَ برای ورقه قرضه در نظر گرفته شده است.
9- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام، شرایط و ترتیباتی که برای تعویض رعایت شود، با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
10- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل

  • شرایط انتشار اوراق قرضه

برای انتشار اوراق قرضه شرایط ذیل اساسی است :
1- انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی شده باشد، یا مجمع عمومی فوق العاده انتشار اوراق و شرایط آن را تصویب و تعیین کند.
2- فقط شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر نماید.
3- انتشار اوراق قرضه پس از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و انقضای دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام ممکن خواهد بود.
4- اوراق قرضه باید متحد الشکل بوده، مبلغ اسمی آن و قطعات آن در صورت تجزیه باید متساوی باشد و توسط دو نفری که به موجب اساسنامه برای امضای سهام تعیین شده است، امضا شده باشد.
5- موارد مذکور به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می شود، و مرجع مذکور پس از ثبت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی منتشر می کند، آن گاه شرکت سهامی آن را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر می کند.


Call Now