به موجب ماده 1 قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن ، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور.
اصول شرکت های تعاونی در ایران از لحاظ تاسیس و تشکیلات و ثبت شامل موارد ذیل می باشد :
- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
- سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. ( نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند) .
- حداقل شرکاء شرکت تعاونی هفت نفر می باشد. لازم به ذکر است که عملاَ تعداد شرکای شرکت های تعاونی خیلی بیشتر است. ذکر حداقل برای آن است که اشخاص معدودی نتوانند برای استفاده از مزایای شرکت های تعاونی، شرکت تجاری خود را به صورت شرکت تعاونی مصرف نمایند.
اداره امور شرکت تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل یک نفر به عنوان عضو علی البدل خواهد بود، که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رای مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره بلامانع است. ( ماده 39 همان قانون ).
برخی از وظایف هیات مدیره به قرار ذیل است :
1- انجام ماموریت ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها واقع در مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه تعاونی. ( مواد 19 و 20 قانون شرکت های تعاونی )
2- پیگیری انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی و عنداللزوم در یکی از جراید و یا از طریق الصاق آگهی در مرکز شرکت و اماکن و معابر عمومی، جهت اطلاع عموم ( ماده 25 همان قانون )
3- دعوت به تشکیل مجمع عمومی و دریافت صورتجلسات مجامع عمومی که به وسیله رئیس مجمع عمومی به هیات مدیره ابلاغ می گردد و حفظ اصول صورتجلسات مزبور عیناَ در شرکت به عنوان اسناد شرکت ( مواد 26 تا 30 قانون شرکت های تعاونی ).
4- استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود .( ماده 44 قانون شرکت های تعاونی )
5- اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی
6- قبول درخواست عضویت و اخراج عضو طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی
7- اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر
8- نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب های شرکت
9- تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجامع عمومی
10- تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که شرکت در آن ها عضویت دارد.
11- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر
12- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی
نکات حائز اهمیت در رابطه با هیات مدیره تعاونی ها :
- تعداد اعضای اصلی هیات مدیره  حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر می باشد.
- مدیران باید حتماَ از بین اعضاء شرکت انتخاب گردند، مانند شرکت های سهامی که لازم بود مدیران از بین سهامداران انتخاب گردند.
- اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود.
- مدیران با رای مخفی اعضاء تعیین می گردند.
- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی آراء مجمع عمومی می باشد.
- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی آراء مجمع عمومی می باشد.
- اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی و اعضاء علی البدل در یک نوبت ( نه دو نوبت مجزی ) به عمل می آید و حائزین اکثریت بعد از اعضا اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند.
- هیات مدیره باید به صورت جمعی اقدام نماید، مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره وجود داشته باشد. هیات مدیره می تواند به اکثریت سه چهارم آرا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.
- مدیر عامل توسط هیات مدیره از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شود.
جهت ثبت شرکت تعاونی با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در ثبت شرکت کیا ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


Call Now