معرفی شرکت سهامی و انواع آن ( سهامی عام و سهامی خاص ) :
به موجب ماده 1 لایحه قانون تجارت، " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".
در شرکت سهامی، به شرکا در ازای آورده ای که به شرکت می آورند یا مبلغی که تعهد می کنند، سهام داده می شود. مجمع این سهام، سرمایه شرکت سهامی را تشکیل می دهد. سهم در معنای خاص، به معنای سهام شرکت سهامی و در معنای عام، هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک است.
به موجب ماده 4 لایحه، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تفاوت و شباهت های بین شرکت سهامی خاص و عام چیست ؟

  • وجوه اشتراک

1- در هر دو شرکت، مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ( ماده 1 لایحه )
2- هر دو شرکت نوعاَ بازرگانی هستند، اگر چه موضوع عملیات آن ها امور بازرگانی نباشد.
3- در هر دو شرکت موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
4- در هر دو شرکت سرمایه شرکت به سهام و در صورت تجزیه به قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم می شود.
5- در هر دو شرکت عبارت ( شرکت سهامی عام ) و ( شرکت سهامی خاص ) باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا درج شود.
6- ذکر روزنامه کثیرالانتشار، تا هر گونه دعوت و اطلاعیه و آگهی های راجع به شرکت در آن منتشر شود، بر عهده صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی سهام داران هر دو شرکت است.

  • وجوه افتراق

1- سرمایه شرکت سهامی عام، در موقع تاسیس نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد. ولی حداقل نصاب سرمایه در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال است. ( ماده 65 لایحه )
2- در شرکت سهامی خاص، اظهارنامه ثبت شرکت به امضای کلیه سهام داران شرکت که اقدام به تاسیس آن می نمایند، می رسد ولی در شرکت سهامی عام، اظهارنامه ثبت شرکت فقط به امضا اعضای هیات موسس می رسد.
3- در شرکت سهامی عام در موقع تاسیس شرکت ، 20 درصد سرمایه شرکت توسط موسسین تعهد، و دست کم 35 درصد آن توسط موسسین به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس نزد بانک سپرده می شود و 80 درصد باقیمانده سهام ( سرمایه ) از طریق فروش سهام به مردم تعهد و تامین می گردد. ولی در شرکت سهامی خاص، تمامی سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراَ تو.سط سهام داران ( موسسین ) شرکت تعهد و تامین می گردد.
4- به موجب مواد 16 و 17 لایحه در شرکت سهامی عام، تشکیل مجمع عمومی موسسین لازم است ولی به موجب ماده 82 لایحه، در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی نیست.
5- شرکت سهامی عام ، می تواند طبق شرایط قانونی، اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید ولی از آن جا که تمامی سرمایه شرکت سهامی خاص باید توسط موسسین تعهد و تامین می گردد، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را ندارد.
6- در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام آزاد است ولی در شرکت سهامی خاص اساسنامه تعیین تکلیف می کند.
7- شرکت سهامی عام، تحت شرایط قانونی و مقرر در اساسنامه می تواند اوراق قرضه منتشر نماید ولی شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
8- به موجب بند 13 ماده 9 و ماده 15 لایحه، در شرکت سهامی عام امضای تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام است. ولی در شرکت سهامی خاص اساسنامه به امضای کلیه سهام داران که در عین حال موسسین شرکت هستند می رسد . ( بند دوم ماده 4 و بند 1 ماده 20 و ماده 23 لایحه )


Call Now