شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
اداره شرکت تعاونی با هیات مدیره ای است که حداقل 3 عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارد. حداکثر اعضای هیات مدیره 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای هر 400 نفر یک نفر به اعضای اصلی و یک نفر به اعضای علی البدل هیات مدیره اضافه می شود اما در هر صورت تعداد اعضای اصلی بیش از 15 نفر نخواهد بود. تعداد اعضای علی البدل حداکثر یک سوم اعضای اصلی است.

  • نکات قابل توجه راجع به هیئت مدیره شرکت تعاونی

- اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی برعهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره با اکثریت نسبی آراء مجمع عمومی می باشد.
- اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی و اعضاء علی البدل در یک نوبت ( نه دو نوبت مجزی ) به عمل می آید و حائزین اکثریت بعد از اعضا اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند.
- مدت مدیریت مدیران دوره های 3 ساله است.
- انتخاب مجدد مدیران حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است. البته اگر شخصی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی گردد، می تواند برای بیش از دو نوبت متوالی نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب گردد.
- معاملات هر یک از اعضای هیئت مدیره با شرکت تعاونی مربوط، تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری با موضوع و فعالیت مشابه را بپذیرد. به عبارت دیگر عضویت در هیئت مدیره با داشتن سمت های مزبور در یک شرکت تعاونی دیگر با موضوع و فعالیت مشابه " مانع الجمع " است. مفهوم مخالف این مطلب آن است که اعضای هیئت مدیره می توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را که موضوع و فعالیت آن مشابه نباشد قبول کنند.
- رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.
- هیئت مدیره مکلف است فرد واجد شرایطی را از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج آن ها برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب کند. مدیرعامل زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند و وظایف و اختیارات وی طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
- وزارت تعاون در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت تعاونی، می تواند مراتب را به دادگاه اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که در رسیدگی مقدماتی تخلف هیئت مدیره احراز شود، حکم تعلیق مدیران شرکت تعاونی را صادر کند؛ در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب کند.
اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل علاوه بر شرایطی که برای عضویت در تعاونی تعیین گردیده است باید دارای شرایط ذیل باشند :
1- اطلاعات یا تجربه لازم را برای انجام وظیفه متناسب با تعاونی داشته باشند.
2- ایمان و التزام و تعهد عملی به انسان ( در صورتیکه تعاونی بین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی باشد تعهد عملی دین خودشان )
3- عدم سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی
4- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد
5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی
6- هیئت مدیره بلافاصله پس از انتخاب باید یک نفر را به عنوان مدیر عامل از بین اعضاء و یا خارج از اعضاء تعاونی برای مدت دو سال انتخاب نماید که زیر نظر هیئت مدیره اداره امور تعاونی را بر عهده گرفته و تصمیمات مجمع عمومی را اجراء نمایند.
7- وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل برابر آیین نامه ای است که هیئت مدیره پیشنهاد نموده و مجمع عمومی تصویب می نماید.
برابر ماده 37 وظایف و اختیاراتی که در قانون برای هیئت مدیره تعیین گردیده است به شرح زیر می باشد :
- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم در مورد انتقال سهم هر یک از اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره
- نظارت بر مخارج تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه ها و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
- تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.
- نهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.
- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مواقع لزوم
- اجرای دقیق و صحیح مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوطه
- عزل و نصب و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز " یک یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل "
- تصمیمات هیئت مدیره به طور جمعی اتخاذ می شود و هیچیک از اعضاء هیئت حق ندارد منفرداَ از اختیارات هیئت مدیره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی داشته باشد هیئت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمایند.


Call Now