استان کرمانشاه با وسعتی حدود 24,434 کیلومتر مربع درمیانه ضلع غربی کشور قرار گرفته است و نهمین شهر پر جمعیت ایران است.
کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می گردد و از آن دوران تا حمله اعراب به ایران به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه حکومت بود.
این استان به عنوان یکی از مهم ترین مهدهای زیست و تمدن بشری، دارای جاذبه های متعدد گردشگری و آثار تاریخی دیدنی و زیبایی است که می تواند گردشگران زیادی را از سراسر جهان و ایران به این استان بکشاند.
صنایع دستی در استان کرمانشاه از سابقه طولانی برخوردار بوده، به طوری که روزگاری کرند غرب، سلاح های گوناگونی را می ساخته است. صنایع دستی در استان کرمانشاه به موازات توسعه کشاورزی و دامداری پیشرفت هایی داشته و در اقتصاد و زندگی مردم استان به ویژه عشایر و روستائیان نقش مهمی داشته است.
از مهمترین واحدهای صنعتی استان می توان به پالایشگاه کرمانشاه، نیروگاه 640مگاواتی بیستون، مجتمع شیمیایی بیستون، باختر بیوشیمی و کیمیای غرب اشاره نمود.
• ثبت شرکت در کرمانشاه :
امروزه ثبت شرکت در کرمانشاه یکی از راه های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به شمار می آید. اغلب شرکت ها در این شهربه دو صورت شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت می رسند.
• شرکت با مسئولیت محدود : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است ،در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرکت سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرمانشاه :
ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
ـ در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید.
ـ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر میباشد.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت با مسئولیت محدود در کرمانشاه :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- تکمیل فرم تعیین نام
- پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
- دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
- تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
- تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و درصورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد
- معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
- اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در کرمانشاه :
- حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35% سرمایه شرکت به صورت نقدی پرداخت شود.
• مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرمانشاه :
- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- تکمیل فرم تعیین نام
- دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
- دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
- تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
- دو برگ اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و درصورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
- معرفی نامه نمایندگان درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
- تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها


Call Now