• تفاوت های بین نام تجاری و عنوان تجاری :
قانون تجارت ایران فاقد هر گونه تعریفی از عنوان تجاری می باشد ولی عنوان تجاری اسمی است که تاجر برای به کاربردن در فعالیت ها و انجام معاملات تجاری استفاده می کند و مانند نام تجاری هدف از استفاده آن حفاظت از حقوق اشخاص ذیربط و فراهم آوردم حسن انجام معاملات از جهت سلامت و مرتب بودن می باشد.
به عبارت دیگر هر تاجر حقیقی یا حقوقی که معاملاتی را انجام می دهد و بر اوراق تجارت خود اسم معینی قرار می دهد این اسم، عنوان تجارت تلقی می گردد. بنابراین عنوان تجاری اسمی است که تاجر درهنگام اقدام کردن به فعالیت تجاری می گیرد و در قرارداد ها و کلیه معاملات قانونی که مربوط با مشتریانش است آنرا بکار می برد.
نکته قابل توجه اینجاست که عنوان تجاری از عناصر اسم مدنی و نام خانوادگی تجار حقیقی یا شرکای شرکت تجاری تشکیل می شود.
اما عنوان تجاری برای هدف متقارن است، هم برای تشخیص مؤسسه تجاری از مؤسسه دیگر و هم برای تشخیص تاجر از تاجر دیگر به کار می رود.
درباره مفهوم عنوان تجاری، ماده (41/1) قانون تجارت اُردن به ذکر عناصری می پردازد که از این عناصر می توانند عنوان تجاری تنها تشکیل دهند‌ :
"عنوان تجاری از اسم تاجر و لقب ( نام خانوادگی) وی تشکیل می شود‌."
تاجر می تواند آنچه که می خواهد از عبارات به عنوان تجاری اضافه کند، به شرط اینکه موجب برداشت غلط یا خطاء اشخاص ثالث از هویت یا اهمیت تجارت و مشهوریت یا وضعیت مالی یا وجود شرکت یا به نوع آن نگردد.
یکی از حقوقدانان در رابطه با دیدگاه قانونگذار اُردنی عنوان تجاری را اینگونه تعریف می کند که عبارت از اسمی است که تاجر، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، برای انجام معاملات تجاری خود و امضای اوراق متعلق به این معاملات اخذ می کند و بر سر در مؤسسه خود به منظور تشخیص این مؤسسه از مؤسسات مشابه، آن را می نویسد تا مشتریان در مورد این مؤسسه آگاه شوند و به آن رجوع کنند.
با توجه به آنچه درباره حقوق کشور اُردن پیرامون عنوان تجاری گفته شد اگر نام مؤسسه ای گلهای شاداب باشد نام تجاری محسوب می شود ولی چنانچه مؤسسه گلهای شاداب جعفر جعفری نامگذاری شود عنوان تجاری خوانده می شود؛ زیرا اسم شامل نام نام خانوادگی تاجر شده است.
• تمایزات بین نام تجاری و برند :
درفرهنگ لغات حقوقی نام برند(brand name) یا برند را عبارت از نامی دانستن که سازنده یا تاجر برای تشخیص محصولات خود به کار می برد و نامی است که علامت تجاری محسوب می گردد.
برند ادبیات بازاریابی کشور ما به نام تجارتی ترجمه شده است که همین موجب مشابه شدن آن با نام تجاری مورد مطالعه ما که معادل (tarde name) می‌باشد، شده است.
جهت جلوگیری از این ترکیب ما اصطلاح شهرت تجاری یا نام و نشان تجاری پیشنهاد می دهیم اما به نظر می رسد که به دلیل مفهوم گسترده آن و نارسا بودن عبارات در رسانیدن این مفهوم همان واژه برند مناسب تر است. توضیح اینکه اغلب برند به عنوان مترادف علامت تجاری به کار می رود. ولی در چرخه تجاری اصطلاح برند بارها در یک مفهوم وسیع تر از علامت تجاری ارجاع داده می شود که ترکیبی ازعناصر مادی وغیرمادی می باشد، مانند یک علامت تجاری، لوگو و ویژگی ظاهر محصولات و بسته بندی آن و یا مفهوم، تصویر و شهرتی که چنین عناصری در رابطه با محصولات یا خدمات خاصی انتقال می دهند. برخی کارشناسان کالاها و خدمات را عنصری ازعناصر برند در نظر می‌گیرند که این تعریف وسیع تر، با قابلیت انعطاف بیشتری است. درجای دیگری برند را تصویر و جلوه فرهنگی، شخصیت و نوع مصرف کنندگانی که مرتبط با محصول فروخته شده تحت آن مارک و برند هستند، تعریف نموده اند.
با این تشریح باید گفت که برند از هویت و ویژگی های خاص و منحصر بفردی برخوردار است که جدا از شرکت و نام کالا می باشد. برند چیزی فراتر از نام ها و نشانه ها و شعارهاست. شاید به همین دلیل است که برخی برند را به " نام و نشان تجاری " نوشته اند تا شامل نام و نشان شود.
این که اصولاً در ایران برند وجود دارد یا خیر مورد بحث است برخی معتقدند که در ایران به معنای خاص کلمه برند نداریم وعده ای براین عقیده هستند که ایران در سطوح « برند خصوصی » و« برند ملی » دارای نام و نشان تجاری یا « برند » بوده واخیراً در سطح « برند جهانی » نیز در سطح منطقه دارای « برند » شده است.
برند آن چیزی نیست که مدیران شرکت ها فکر می کنند که هستند یا دوست دارند که باشند، بلکه برداشت و تصوری است که مشتریان و جامعه از نام شرکت و محصول آن دارند و این همان جوهره، ماهیت وهویت یک برند از دید مشتری است.
⃰ اگرچه لوگو همانند نام تجاری برای تشخیص یک مؤسسه تجاری و نوع فعالیت آن از مؤسسات مشابه است ، ولی تفاوت آن با نام تجاری روشن است :
ـ اولاً : گرفتن نام تجاری در بیشتر کشورها اجباری است درحالی که لوگو اختیاری می باشد.
ـ ثانیاً : لوگو صرفاً ممکن است صورت و تصویر خاصی از نام تجاری باشد.
ـ ثالثاً : نام تجاری می تواند از نام و نام خانوادگی تاجر برگرفته شود. درحالی که لوگو صرفاً نام ابتکاری، یا کد و نشانه ای است که دارای موقعیتی همچون علامت تجاری می باشد. درعمل بررسی می شود که تاجر نام ابتکاری به عنوان لوگو مؤسسه اش انتخاب کرده و بعداً به طورهم زمان آن را به عنوان علامت تجاری برای تشخیص تولیدات خود به کار برده است.
ـ رابعاً : تاجر می تواند جدا از مؤسسه تجاری در آن تصرف کند و مورد نقل و انتقال قرار دهد. در حالی که تصرف در نام تجاری بدون تأثیر در مؤسسه تجاری ممکن نیست.


Call Now