منظور از شرکت های بازرگانی، شرکتی است که در موضوع فعالیت آن ها مطابق بند 2 اساسنامه موارد مربوط به امور بازرگانی قید گردیده، لذا ملاک اصلی برای بازرگانی بودن یک شرکت ذکر امور بازرگانی در موضوع فعالیت شرکت است.


مهم ترین اصلی که نشان می دهد که یک شرکت بازرگانی می باشد یا خیر، موضوع فعالیت آن شرکت می باشد. موضوع فعالیت شرکت بازرگانی عبارت است از :
انجام خرید، فروش، توزیع، واردات، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و سمینارها وهمایش های داخلی و خارجی. با توجه به زمینه فعالیت هر شرکت در یک یا چند محصول خاص می توان موضوع فعالیت را جزئی تر بیان کرد.
• ثبت شرکت بازرگانی :
برای ثبت شرکت بازرگانی در ابتدا باید یک شرکت ثبت نمود؛می توان در قالب های شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص اقدام نمود. پس از تعیین قالب،برای ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی است که در ذیل به آن می پردازیم.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. دراسم شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود» قید شود.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود:

 • حداقل سرمایه مبلغ 100,000 هزار تومان
 • وجود حداقل 2 نفر عضو
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود:

 • 2 برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
 • 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
 • 2 جلد اساسنامه وامضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
 • اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلان کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهامداران در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص:

 • حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
 • پرداخت حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی
 • حداقل وجود 3 نفر عضو

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص :

 • تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
 • دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران
 • دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد
 • اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.

• مواردی که پس از ثبت شرکت بازرگانی می توان انجام داد به شرح زیر می باشد:
ـ ترخیص کالا از گمرکات
ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
ـ سرمایه گذاری
ـ شرکت در بورس و اوراق بهادار
ـ خرید سهام دیگر شرکت ها
ـ و بسیاری از موارد دیگر که می توانند موضوع فعالیت شرکت های بازرگانی باشند.


Call Now