برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری این است که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاص که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نماید و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند و این که چه کسانی کسبه جزء می باشند در آئین نامه هایی که از طرف وزارت دادگستری تهیه و تنظیم گردیده است مشخص و معلوم می باشد.

  • ضمانت اجرای عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری را ماده 16 قانون تجارت معین کرده است که عبارت است از پرداخت جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال، که با توجه به کاهش ارزش پول کشور در حال حاضر باید تغییر کند.
ضمانت اجرای مدنی عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری نیز در قانون تجارت پیش بینی نشده و بنابراین تابع مقررات عام راجع به مسئولیت مدنی است که به اشخاص ثالث امکان می دهد در صورتی که عدم ثبت نام تاجر باعث خسارت به آن ها شده باشد، آن را مطالبه کنند.

  • آثار حقوقی ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری

در خصوص این موضوع باید به دو سوال پاسخ داده شود : 1) آیا در صورت ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری، او تاجر تلقی می شود یا خیر و 2) آیا ثبت یا عدم ثبت نام شرکت های تجاری در ایجاد شخصیت حقوقی آن ها موثر است ؟
در ارتباط با سوال تخست باید گفت ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری تنها قرینه یا به عبارتی اماره بر تاجر بودن اوست و بنابراین اگر کسی نامش در دفتر مزبور ثبت نشده باشد اما شغل معمولی خود را عملیات موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار داده باشد، نیز تاجر تلقی می شود. وجود دفتر تجاری، به تنهایی و بدون نیاز به دلیل دیگر، نشانه تاجر بودن شخص است اما او می تواند با هر دلیل دیگر اثبات کند که تاجر نیست یعنی عملاَ به کار تجارت نمی پردازد.
برعکس، عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری به این معنی نیست که شخص تاجر نیست بلکه اگر با هر دلیلی ( مثلاَ شهادت شهود ) اثبات شود که شخص عملاَ به تجارت می پردازد، تاجر تلقی می شود.
در ارتباط با سوال دوم، یعنی تاثیر ثبت یا عدم ثبت نام شرکت های تجاری در تحصیل شخصیت حقوقی نیز باید گفت : ثبت نام در دفتر ثبت تجاری در ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاثیری ندارد بلکه تشکیل هر شرکتی، بسته به مورد ( تضامنی، نسبی ، بامسئولیت محدود و سهام عام و خاص ) در زمان خاصی تحقق پیدا می کند که در قانون تجارت یا لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص پیش بینی شده است. برای مثال شرکت های بامسئولیت محدود، تضامنی و نسبی زمانی شخصیت حقوقی پیدا می کنند که تمام سرمایه نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ( مواد 96، 118 و ماده 185 ناظر بر ماده 118 ق.ت ) ؛ در حالی که این امر در مورد شرکت سهامی عام زمانی به وقوع می پیوندد که مجمع عمومی موسس تشکیل شود و احراز پذیره نویسی کند، اساسنامه را تصویب و مدیران و بازرسان را انتخاب کند و آنان سمت خود را قبول کنند.( ماده 17 لایحه قانونی 1347). این ترتیب البته قابل انتقاد است و بهتر است قانون گذار برای تشکیل شرکت های تجاری تاریخ واحد و مشخصی معین کند، مثل تاریخ ثبت در دایره ثبت شرکت ها ، راه حلی که جهانی است و از بروز بسیاری از اشکالات راجع به موضوع جلوگیری می کند.
البته برخی قوانین، علاوه بر آثار حقوقی عام بالا، آثار خاصی برای ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری قائل شده اند. مثلاَ فعالیت در زمینه واردات و صادرات کالا مستلزم اخذ کارت بازرگانی است ( ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب 11/4/1366). و کارت بازرگانی نیز به کسی داده می شود که نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت رسانده باشد.
نکته : به موجب ماده 10 آیین نامه دفتر ثبت تجاری ، اشخاص مشمول ثبت مکلف شده اند " در سرلوحه کاغذهای تجاری و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگه های سفارشی و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که به کار برده می شود، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت دفتر ثبت تجاری را نیز قید نمایند ". علاوه بر این، اشخاص ثالث می توانند اطلاعاتی راجع به دفتر ثبت تجاری را مطالبه کنند، زیرا این اطلاعات جنبه اسرار تجاری ندارند بلکه برعکس در دفتر ثبت تجاری که یک تاسیس حقوق عمومی است، ثبت شده اند و می تواند در اختیار عموم نیز قرار گیرد.


Call Now