" ثبت شرکت کیا، ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "
شرکت های سهامی، از نوع شرکت های سرمایه هستند که در آن ها شخصیت شرکا کم رنگ است، به ویژه در شرکت های سهامی عام .
حقوق شرکا ( سهام داران ) در قالب " سهام " تبلور می یابد که قابل نقل و انتقال است و مسئولیت سهام داران محدود به آورده آنهاست.
مرحله تشکیل شرکت سهامی، مرحله اعطای شخصیت حقوقی به شرکت است. مقررات و تشریفات راجع به تشکیل شرکت سهامی بسته به اینکه شرکت از نوع شرکت سهامی خاص باشد یا عام، متفاوت است. ما در این مقاله به بررسی شرایط ماهوی و شکلی شرکت سهامی خاص می پردازیم. با ما در ثبت شرکت کیا همراه باشید.
تشکیل شرکت های سهامی خاص :
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. لذا، در شرکت سهامی خاص موسسان به سرمایه اشخاص ثالث ( عموم ) رجوع نمی کنند و به همین خاطر، پیچیدگی های موجود در تشکیل شرکت سهامی عام، در تشکیل شرکت سهامی خاص وجود ندارد.
در ارتباط با شرایط ماهوی تشکیل این نوع شرکت، گفتنی است : " برای تشکیل آن باید حداقل سه شخص حضور داشته باشند ( ماده 3 لایحه قانونی 1347 ) که بر اساس قواعد حاکم بر شرکت ها می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ".
برای تشکیل این نوع شرکت، داشتن اهلیت ضروری نیست و ولی یا قیم محجور نیز می توانند واسطه تشکیل شرکت برای اشخاص فاقد اهلیت شوند.
سرمایه شرکت سهامی خاص، حداقل یک میلیون ریال است ( ماده 5 لایحه قانونی 1347 ) و توسط موسسات هنگام تاسیس تامین می شود( ماده 4 لایحه قانونی 1347). کلیه سرمایه شرکت باید هنگام تاسیس توسط موسسان تعهد شود ولااقل سی و پنج درصد آن نقداَ- یعنی هنگام تاسیس- پرداخت شود. بقیه سرمایه شرکت نیز زباید در مدت مقرر در اساسنامه توسط مدیران مطالبه شود و پس از نشر آگهی موضوع ماده 35 لایحه قانونی 1347 و تشریفات منعکس در این ماده، سهام سهام دارانی که باقی مانده مبلغ آن ها پرداخت نشده، از طریق بورس و یا از طریق مزایده به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های فروش، اگر مبلغی باقی بماند، به حساب صاحب سهام فروخته شده پرداخت می شود.
سرمایه جمع شده، زمانی در اختیار مدیران قرار می گیرد که شرکت به ثبت رسیده باشد. ( ماده 22 لایحه قانونی 1347).
شرایط شکلی تشکیل شرکت سهامی خاص در ماده 20 لایحه قانونی ذکر شده است. به موجب این ماده، برای تشکیل این شرکت کافی است مدارک ذیل را به انضمام اظهارنامه درخواست ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود :
1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سرمایه باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه و تقویم شود و ارزش آن در اظهارنامه منعکس گردد. هر گاه برای برخی شرکا سهام ممتاز پیش بینی شده باشد، امتیازات این سهام باید در اظهارنامه قید شود ؛
3- صورت جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد. امضای این صورت جلسه توسط کلیه سهام داران ضروری است، هر چند لازم نیست همه آنان به انتخاب مدیران قید شده در صورت جلسه رای داده باشند ؛
4- صورت جلسه ای حاکی از قبول سمت توسط مدیران و بازرسان که حکایت از تشکیل لشرکت می کند. ( بند 4 از ماده 20 لایحه قانونی 1347) ؛
5- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره : ذیل ماده 20 لایحه قانونی تاکید می کند که برای تشکیل شرکت سهامی خاص و سپس ثبت آن، تشریفات دیگری که برای تشکیل شرکت های سهامی عام پیش بینی شده لازم نیست، بنابراین مثلاَ برای تشکیل شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسس لازم نیست.
جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.
با ارائه خدمات حرفه ای کارآمد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.


Call Now