هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیات مدیره به آن ها داده است. در این مطلب برآنیم تا به دریافتی های اعضای هیات مدیره و پاداش آنان بپردازیم. پیش از هر چیز، لازم به یادآوری است که :
1- مدیر باید صاحب سهم باشد، اهلیت داشته و ممنوعیت قانونی نداشته باشد.
2- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. البته اگر مجمع عمومی مایل باشد، انتخاب مجدد و مکرر مدیران سابق بلامانع است.
3- مدیران شرکت سهامی باید دارای تعداد سهامی که در اساسنامه مقرر گردیده است باشند و تعداد این سهام نباید از سهامی که برابر اساسنامه برای رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد .
بعلاوه ممکن است این سهام جهت تضمین و جبران خسارتی که از عملکرد مدیر یا مدیران به طور انفرادی و یا مشترکاَ وارد شود اخذ گردد و سهام مزبور بانام بوده و قابل نقل و انتقال نیست و تا هنگامی که مدیری مفاصاحساب دوره مدیریت خود را از شرکت دریافت نکرده باشد در صندوق شرکت به عنوان مثیقه باقی خواهد ماند. و هر گاه مدیری در هنگام انتخاب دارای تعداد سهام لازم نباشد و در ظرف مدت یک ماه هم نتواند سهم مورد بحث را به صندوق شرکت بسپارد حق شرکت و عضویت ندارد و در صورتی که انتخاب شده باشد باید استعفاء نماید.
4- تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد ولی حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر نیز منعی ندارد اما در شرکت سهامی خاص عده آن ها از 3 نفر کمتر نخواهد بود.
5- اعضاء هیات مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

  • دریافتی های اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره ممکن است موظف یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف ( بدون حقوق ) باشند. تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است. در صورتی که هیات مدیره دارای اعضای غیرموظف باشد، مجمع عمومی عادی می تواند با توجه به ساعات حضور آن ها در جبسات هیات مدیره، پرداخت مبلغی را به آنان به طور مقطوع بابت حق حضور در جلسات تصویب کند. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند به غیر از دریافتی های فوق، در قبال سمت مدیریت خود، به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت هم نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. ( ماده 132 ل. ا. ق. ت )

  • پاداش سالیانه اعضای هیات مدیره

پرداخت پاداش سالیانه به اعضای هیات مدیره موکول است به پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی. اگر در اساسنامه پاداش پیش بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش وجود ندارد.
در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی عادی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره، اعم از موظف یا غیرموظف تخصیص داده می شود. لازم به ذکر است که مبلغ پاداش طبق ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.
نکته :
- شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 می باشند.
- اعضای غیرموظف هیات مدیره به جز حق حضور یا پاداش نمی توانند در قبال سمت مدیریت مبلغی را به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق، پاداش یا حق الزحمه دریافت کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در کیا ثبت تماس حاصل نمایید.


Call Now