5 دلیل اختصاصی برای انحلال شرکت تضامنی وجود دارد. باید دقت نمود که موارد انحلال حصری می باشد و حتی با پیش بینی در اساسنامه نمی توان آن را تغییر داد. دلایل اختصاصی انحلال عبارتند از :
1. رضایت تمامی شرکا
2. مراجعه به دادگاه
یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال نماید و دادگاه نیز دلایل او را موجه تشخیص بدهد، مانند اینکه شرکت زیان دهی داشته باشد. در این مورد اگر دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
نکته : شرط مراجعه به دادگاه برای انحلال شرکت بامسئولیت محدود از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت می باشد، اما در شرکت تضامنی برای مراجعه به دادگاه و تقاضای انحلال شرط خاصی پیش بینی نشده است.
3. فسخ شرکت
اصولاَ برای شریک حق فسخ وجود دارد مگر آن که طبق اساسنامه این حق سلب شده باشد. در این صورت شریک باید قصد فسخ را کتباَ به شرکت ارسال کند. برای فسخ شرکت 4 شرط باید جمع باشد :
- مراتب فسخ کتباَ به شرکت ابلاغ شود.
- شش ماه از تاریخ اعلام فسخ بگذرد.
- فسخ ناشی از قصد اضرار نباشد.
- در اساسنامه شرکت حق فسخ شرکت از شرکا سلب نشده باشد.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
4. ورشکستگی یکی از شرکا
به موجب ماده 138 ق.ت، ورشکستگی یکی از شرکا با جمع سه شرط ذیل ممکن است موجب انحلال شرکت شود :
- مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد.
- از تقاضای مدیر تصفیه 6 ماه گذشته باشد.
- شرکت نیز مدیر تصفیه را ازتقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
5. فوت یا حجر یکی از شرکا
به موجب ماده 139 و 140 ق.ت، اگر یکی از شرکا فوت کند یا محجور شود بقای شرکت منوط به رضایت تمامی شرکای دیگر و قائم مقامان متوفی خواهد بود. اگر حتی یکی از شرکا نیز راضی به بقای شرکت نباشد شرکت تضامنی منحل می شود.
اگر تمامی شرکا به بقای شرکت راضی باشند توبت به قائم مقامان متوفی یا قیم محجور می رسد که باید حسب مورد ظرف 1 ماه از تاریخ فوت یا حجر، رضایت یا عدم رضایت خود را نسبت به بقای شرکت کتباَ اعلام نمایند. اگر ظرف یک ماه سکوت نمایند، این سکوت نیز در حکم رضا می باشد و این برخلاف قواعد کلی حقوقی است که سکوت اعم از رضایت یا عدم رضایت شناخته می شود.
اگر قائم مقامان متوفی یا قیم محجور به بقای شرکت رضایت بدهند، در نفع و ضرر مدتی که منتظر پاسخ آن ها بوده اند شریک خواهند بود، اما اگر اعلام عدم رضایت کنند تنها نسبت به منافع حاصله شریک خواهند بود. مثلاَ اگر بیست و پنج روز ساکت بوده اند و در روز بیست و ششم اعلام رضایت کنند، نسبت به منافع و ضرر بیست و پنج روز اول شریک هستند اما اگر در روز بیست و ششم اعلام عدم رضایت کنند، فقط نسبت به منافع زمان سکوت شریک هستند.

  • مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی

1- تمامی مدارک ثبتی شرکت
2- مدارک شناسایی شرکا
3- اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
4- آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود تغییرات )


Call Now