شرکت بامسئولیت محدود نوع دیگر از شرکت های تجاری است که در ماده 94 قانون تجارت بدین شرح تعریف شده است :
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

  • نکات قابل توجه در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود :

1- شرکت بامسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.
2- حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص
3- مانند تمام شرکت های دیگر، در قرارداد تشکیل شرکت باید نوع شریک معلوم بوده، موضوع قصد قرار گیرد، رضایت شرکا نیز باید بدون اکراه و اشتباه باشد.
4- در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
5- اگر شرکتی دارای شرکت نامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است.
6- شرکتنامه مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد.
7- به هنگام تشکیل شرکت بامسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکت نامه قید گردد و این موضوع باید مشروع و معلوم و معین بوده، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد.
8- به موجب ماده 197 قانون تجارت، نشر خلاصه شرکت نامه ضروری می باشد و ضمانت اجرای آن مطابق ماده 198 ق.ت جواز ابطال عملیات شرکت می باشد.
9- در نام شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.
10- نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود.
11- سهم الشرکه های نقدی باید تماماَ پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
12- سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است، باید در شرکتنامه قید شود.
13- سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید.
14- سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها است و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
15- انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
16- انتقال سهم الشرکه لازم نیست دردفتر اسنادرسمی ثبت شود تا رسمی شناخته شود؛ بلکه ثبت در اداره ثبت و قید در دفتر ثبت شرکت ها کافی و رسمی است.
17- شرکت به وسیله مدیر یا مدیران ( یک یا چند نفر ) اداره می شود.
18- اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند، در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
19- شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد.
20- در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده است.
21- در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد، تعیین هیئت نظار ضروری است.
22- عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
23- وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
24- در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :
- در مورد تغییر تابعیت شرکت
- در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه
25- در مورد مدت شرکت بامسئولیت محدود از لحاظ مدت زمان تشکیل صحبتی به عمل نیامده و معمولاَ شرکا آن را نامحدود ذکر می کنند.


Call Now