شرکت های خارجی که می خواهند در ایران به فعالیت بپردازند اولین و مهم ترین وظیفه ای که دارند این است که شرکت خود را به ثبت برسانند؛ ثبت شرکت های خارجی در ایران به دو حالت ممکن است :
نخست اینکه شرکت خارجی به خصوص درمواردی که به منظور سرمایه گذاری در ایران حاضر می شود به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید. چنین شرکتی اگرچه شرکت فرعی شرکت مادر( سرمایه گذار) محسوب می گردد، اما از آنجا که در قلمرو قضایی ایران تشکیل و ثبت می گردد واجد شخصیت حقوقی می باشد و براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها، تابعیت ایرانی کسب می کند و با توجه به اینکه به شکل یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درمی آید مقررات کشور ایران درخصوص کلیه مسائل آن از جمله تشکیل و ثبت، حاکم می باشد که این مقررات درخصوص شرکت های مزبور واجد جنبه نظم عمومی است و توافق برخلاف آن ممکن نمی باشد.
حالت دوم فعالیت شرکت خارجی در ایران به صورت ثبت شعبه یا نمایندگی می باشد ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که اهداف از حضور شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت موضوعیت می یابد.
• مدارک لازم برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران :
الف) در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید :
۱ـ پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
۲ـ تکمیل فرم تعیین نام
۳ـ تصویر گواهی شده قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
۴ـ مدارک شناسایی شخص متقاضی برای اشخاص حقیقی: فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی: اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
۵ـ آدرس محل سکونت نماینده ومحل نمایندگی
۶ـ ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
۷ـ تصویر اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
۸ـ گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
۹ـ آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
۱۰ـ ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوط منعقد شده باشد)
۱۱ـ اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی (از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)
۱۲ـ تصدیق ثبت شرکت خارجی
۱۳ـ اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی
۱۴ـ کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذی ربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درآن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
ب) در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید :
۱ـ پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
۲ـ تکمیل فرم تعیین نام
۳ـ فتوکپی قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
۴ـ معرفی نامه و مدارک شناسایی شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی
۵ـ تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
۶ـ روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس
۷ـ روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصاً در مورد مدیران
۸ـ ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده درقرارداد نمایندگی
۹ـ اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده درمراجع ذیربط
10ـ گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
۱۱ـ آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
۱۲ـ ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
۱۳ـ اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
۱۴ـ تصدیق ثبت شرکت خارجی
۱۵ـ کلیه اسناد شرکت که درکشور خارجی تهیه می گردد، پس از تأیید مرجع ذی ربط و تأیید وزارت خارجه آن کشور، بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درآن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.


Call Now