دراین نوشته جهت شناخت بیشتر برند، ابتدا موارد ذیل را مورد بررسی قرارمی دهیم سپس به موضوع اصلی بحث می پردازیم.
الف- علامت تجاری؛
ب- علائم ممنوعه ؛
ج- ثبت اجباری علائم؛
د- نحوه ثبت علامت تجاری.
• علامت تجاری :
علامت تجاری یا برند( brand)عبارت است ازنام،عبارت،اصطلاح، علامت،نشانه،نماد طرح یا ترکیبی از این موارد که به منظور معرفی محصولات یا خدمات یک شرکت تجاری و متمایزساختن آن از محصولات شرکت های دیگراستفاده می شوند برند؛همان نشانه یا سمبل یا آرم گرافیکی شرکت ها برای معرفی محصولات شان است و درواقع نمادی است که با هدف فروش کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرارمی گیرد برند به خریدار کمک می کند فقط با ملاحظه آن در روی یک کالا اقدام به خرید نموده بدون آنکه نام شرکت یا سازنده آن را بداند.
برند هرشرکتی منحصربه فرد است به این معنا که دیگران حق استفاده ازآرم تجاری آن را برای فروش و معرفی کالاهایشان نخواهند داشت.
برندها به خودی خود دارای ارزش مادی و معنوی هستند و برخی از شرکت ها بعد از به شهرت رساندن یک علامت تجاری یا برند،حقوق مادی و معنوی آن را به شرکت های دیگر می فروشند.
• علائم ممنوعه :
ماده ۵ ثبت علائم واختراعات مقرر داشته است که هیچ یک ازعلائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجارتی و یا یکی ازاجزا این علائم استفاده نمود :
۱. پرچم کشور ایران و پرچم دیگری را که دولت استفاده آن را به عنوان علامت تجارتی ممنوع کرده است. مانند :علامت هلال احمر، نشان ها و مدال های دولتی.
۲. کلمات و یا عباراتی که نشانه وابستگی به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل جمهوری اسلامی، انقلابی، دولتی و...
۳. علامات مؤسسات رسمی مانند :آرم جمهوری اسلامی، هلال احمر و...
۴. علائمی که مانع انتظامات عمومی و یا مغایرعفت باشد.
• ثبت اجباری علائم :
داشتن علامت تجارتی و ثبت آن اختیاری بوده وکسی که آن را ثبت ننماید ازحمایت قانون برخوردار نخواهد بود.
ماده ۱ تصویب نامه سوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تمام اجناس دارویی وطبی وغذایی زیر را ملزم به ثبت علامت صنعتی یا تجارتی نموده است :
۱. داروهای اختصاصی سپسیالیتیه مورد استعمال طبیب یا بیطاری ( دامپزشکی) که با نسخه پزشک و بدون آن مصرف می شود.
۲. مواد غذایی که درپوشش و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند: کنسرو، موادغذایی،آردهای مختلف،چای های مختلف،شکلات،آبنبات، پنیر،شیر و...
۳. مشروبات الکلی یا غیرالکلی، آبهای معدنی یا گازدار، شربت، آب های میوه و... که تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذاشته می شود.
۴. لوازم آرایش و وجاهت( زیبایی) که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند: صابون، خمیر، پودر، محلول، عطریات، ادوکلن وپماد.
• نحوه ثبت علامت تجاری :
ثبت علامت تجاری به موجب اظهار نامه ای به عمل می‌آید که درتهران به اداره ثبت شرکت ها ودرشهرستانها به اداره ثبت محل تسلیم می‌شود.درفرم مخصوص اظهارنامه مشخصات متقاضی ونوع علامت که مربوط به چه کالایی است وسپس مربوط به کدام فصل (طبقه) وکدام عنوان است.
طبق آئین نامه اجرایی،اجناس وکالاها به هفت فصل وهرفصل به اجزاء دیگری که مجموعاً ۳۶ عنوان می باشد، تقسیم می شوند.
دایره ثبت علائم، ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه تکلیف قبولی یا رّد آن را باید تعیین کند، درصورت عدم اعلان (قبولی یا رّد) ظرف مهلت مذکور، تقاضا قبول شده محسوب می گردد، درصورت قبولی علامت مذکور، با تمام مشخصات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و اگر پس از ۳۰ روز از انتشار آگهی،نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید، ثبت شرکتها مکلف آن علامت را به ثبت رسانیده و تصدیقی به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم کند. پس از ثبت هرعلامت،درظرف ۱۵ روز، اداره ثبت شرکتها باید ثبت علامت را در روزنامه رسمی آگهی کند.
درصورتی که از تاریخ ثبت علامت ثبت شده ظرف سه سال، صاحب و یا نماینده قانونی وی ازعلامت فوق در ایران و درخارج استفاده نکنند،هرذینفعی می ‌تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه بخواهد وطبق ماده ۱۴ قانون ثبت علائم،مدت اعتبار ثبت علائم برای استفاده انحصاری از آن ده سال بوده (هرده سال یک بار) وقابل تمدید می‌باشد.
طبق ماده ۹ قانون ثبت علائم و اختراعات،در موارد زیر تقاضای ثبت ازطرف متصدی شعبه رد خواهد شد:
1. درصورتی که علامت، مخالف قانون باشد.
۲. درصورتی که علامت، قبلاً به اسم دیگری ثبت شده ویا شباهت آن به علامت دیگری که ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف‌ کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد.
• اعتراض برثبت :
اگر کسی نسبت به تقاضای ثبت علائم تجارتی ادعای داشته باشد می تواند طبق ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات اعتراض بدهد.اعتراض ممکن است در دومرحله به عمل آید :
الف) اعتراض قبل از ثبت علامت: معترض پس از درج آگهی در روزنامه از آن مطلع شده واعتراض خود را با اسناد ومدارک،کتباً به شعبه علائم تجاری واختراعات تسلیم نموده و درصورتی که اعتراض اوپذیرفته شود،همراه با اعتراض، تقاضای ثبت علامت نیز به او داده می شود.
شعبه،تا ده روز ازتاریخ وصول اعتراض باید آن را به اقامتگاه متقاضی ابلاغ کند،متقاضی می تواند یکی از دو اقدام زیررا انجام دهد :
۱. تقاضای خود را کتباً برگردانده و اگرعلامت قبلاً به نام معترض ثبت نشده باشد، به نام او ثبت خواهد شد.
۲. متقاضی ثبت معترض نمی شود، در این صورت معترض مکلف است :
اولاً: ظرف ۶۰ روز ازتاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت، در دادگاه اقامه ادعا کند.
ثانیاً : درصورتی که معترض برای تهیه اسناد مورد نیاز بعد ازشکایت، مهلت بخواهد، دادگاه حداکثر۶ ماه به او زمان می دهد، تا اسناد مربوطه را به دادگاه ارائه دهد.
ب)اعتراض بعد از ثبت علامت : معترض می تواند ظرف سه سال از تاریخ ثبت علامت به نام دیگری، به دادگاه مراجعه کند وعلت آن است که معترض،علیه سوء نیت نداشته بدون اطلاع،علامت را استفاده نموده است. درصورت دوم، دادگاه معترض علیه را مقصر دانسته و مهلتی برای اعتراض،قائل نشده است.
• اطلاع معترض ازاستعمال علامت خود وسیله دیگری:
درصورتی که صاحب علامت، قبل از ثبت علامت ازاستفاده دیگری اطلاع داشته واعتراض ننماید،دادگاه ترتیب اثرنخواهد داد.
تبصره : کسانی که درخارج از ایران دارای مؤسسه ای باشند علاوه برشرایط فوق، با احرازشرایط زیر از حمایت قانون بهره مند خواهند شد :
1.علائم خود را طبق مقررات قانون ایران، درایران به ثبت رسانیده باشند.
2. کشور متبوع آنان ازعلائم تجارتی ایران نیز حمایت کند.


Call Now