شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
تشکیل سازمان مستقل - همکاری بین دو یا چند نفر - آوردن حصه - مبادرت به عملیات بازرگانی - تقسیم سود و زیان
شرکت های تجاری را می توان از جهات کلی در انواعی به شرح ذیل طبقه بندی کرد :

  1. از نظر سرمایه و شرکا
  2. شرکت دولتی و خصوصی
  3. شرکت قانونی و ثبتی
  4. شرکت تجاری و موسسه غیرانتفاعی
  5. شرکت ایرانی، خارجی و چند ملیتی

شرکت ها از نظر سرمایه و شرکا به سه دسته تقسیم می شوند :
الف- شرکت سرمایه :
شرکتی است که در آن سرمایه نقش اصلی را دارد و در نتیجه اینکه چه شخصی یا چند نفر دارنده آن سرمایه هستند، از نظر حقوقی تاثیری در میزان مسئولیت یا اعتبار مالی آن شرکت ندارد. شرکت های سهامی و در درجه بعد شرکت بامسئولیت محدود از این گروه اند. در این شرکت ها هر شریک تنها تا میزان آورده خود در برابر شرکت مسئول است و طلبکاران شرکت نیز پس از انحلال آن نمی توانند فراتر از میزان مزبور از ایشان مطالبه کنند آنهم در صورتی که تا آن موقع تمام مبلغ سهم خود را به شرکت پرداخت نکرده باشند. در واقع طلبکاران با علم به محدودیت مزبور با شرکت معامله کرده اند و لذا ادعایی علیه شرکا نخواهند داشت.
شرکا نیز علی القاعده در اینگونه شرکت ها می توانند سهام خود را به دیگران انتقال دهند گرچه سهولت این انتقال در همه این گونه شرکت ها به یک اندازه نیست. مثلاَ در شرکت سهامی عام این انتقال به سهولت تام است و ممکن است در بورس اوراق بهادار نیز عرضه و معامله شوند. در شرکت سهامی خاص ممکن است انتقال سهام در اساسنامه منوط به موافقت هیات مدیره باشد و در هر دو شرکت لازم است انتقالات در دفتر ثبت سهام شرکت نوشته شود مگر آنکه سهام مزبور بی نام باشد که در آن صورت تشریفات گفته شده نیز وجود نخواهد داشت. در شرکت های بامسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه منوط به رضایت اکثر شرکاء با داشتن سه چهارم سرمایه است و ضمناَ باید به طور رسمی نیز به ثبت برسد. ( کافی است در اجرای مواد 102 و 103 ق.ت، مطابق ماده 5 آیین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها، انتقال در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود ).
بدین ترتیب در میان شرکت های فوق، نقش سرمایه به ترتیب در شرکت های سهامی عام بیش از سهامی خاص، و در شرکت های اخیر بیش از شرکت بامسئولیت محدود است.
ب- شرکت اشخاص :
در این شرکت ها، هویت و اعتبار شرکاء نقش اول را ایفا می کند و طرف های قرارداد اساساَ با توجه به موقعیت آنان با شرکت معامله می کنند. در این صورت بدیهی است که مسئولیت شرکاء در برابر طلبکاران شرکت فراتر از سرمایه آنان در شرکت باشد. شرکت های تضامنی و نسبی از مصادیق اینگونه شرکت ها هستند.
بدین ترتیب علی القاعده شرکاء نمی توانند بدون جلب رضایت دیگران سهم الشرکه خود را به دیگران واگذار نمایند. ضمن آنکه فوت ، ورشکستگی و یا فسخ یک شریک می تواند تاثیر اساسی در بقا یا انحلال شرکت داشته باشد.
در هر حال، مادام که شرکت منحل نشده باشد، به لحاظ استقلال شخصیت شرکت از شرکا، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند.
ج- شرکت مختلط
این نوع شرکت از جهتی شرکت سرمایه محسوب می شوند، زیرا در آن ها هم شرکایی وجود دارند که مسئولیتشان محدود به آورده آنان به صورت سهام یا سهم الشرکه است، و هم شرکایی که مسئولیت آنان فراتر از آورده ایشان است و در برابر طلبکاران شرکت دارای مسئولیت تضامنی هستند.


Call Now