برای گرفتن رتبه بندی کاوش های زمینی موضوع شرکت مورد اهمیت است که حتما باید موضوع در زمینه کاوش های زمینی باشد به  طور مثال (مشاوره ، طراحی ، نظارت فنی و اجرای عملیات ژئوتکنیک ، اکتشاف و استخراج مواد معدنی ، اجرا و فن آوری مواد معدنی ، تهه و اجرا نقشه ها و پرتوگرافی ، زمین شناسی ، ژئوالکترونیک ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمیایی ، انجام کلیه آزمایش های فنی و مهندسی اعم از مکانیک خاک ، مکانیک سنگ ،رسوب شناسی ، ژئوشیمی ، رهگیری مواد و آزمایش های شیمی فیزیک).مورد بعدی مربوط به آدرس ثبتی شرکت می باشد که بستگی دارد در کدام استان شرکت به ثبت رسیده باشد به دلیل اینکه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از همان استانی که شرکت به ثبت رسیده است صادر می گردد.مورد بعدی که خیلی مهم می باشد مربوط به هیئت مدیره و سوابق مهندسین شرکت می باشد.برای اخذ رتبه بندی کاوش های زمینی شرکت باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3  سال سابقه در زمینه کاوش های زمینی داشته باشد و باید از شرکت یا شرکتهایی برای مهندسین بیمه رد شده باشد که آن شرکتها دارای رتبه یا قرارداد در زمینه کاوش های زمینی باشد.
در هیئت مدیره یک مهندس 7 سال سابقه بیمه باید باشد و همان مهندس به عنوان مدیرعامل در هیئت مدیره می باشد و اگر دارای دو مهندس 3 سال سابقه بیمه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت قرار می گیرد.نکته دیگری که باید در هیئت مدیره مورد توجه قرار گیرد این است که دو سوم هیئت مدیره حتما باید دارای مدرک لیسانس باشند.
رشته های مورد تایید برای اخذ رتبه بندی کاوش های زمینی شامل : مهندسی هیدرولوژی ، هیدروژئودزی ، آب های زیرزمینی ، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری) ، مهندسی ژئوفیزیک ، کارتوگرافی.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
پس از بررسی مدارک باید برای گذرواژه شرکت اقدام کرد که احتیاج به صفحه اول اساسنامه ، آخرین تغییر آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن  ،کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل دارد سپس در سامانه ثبت نام می گردد و پرینت گرفته شده توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دراند مهر و امضاء می شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده می شود و بین 20 تا 30 روز کاری زمان می برد تا گذرواژه شرکت ارسال شود و در این مدت پیمانکار مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه بندی را تکمیل و توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارد مهر و امضا می شود و در سامانه ثبت و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی الصاق می گردد و بین 3 تا 4 ماه رتبه بندی شرکت صادر می گردد.
اعتبار صلاحیت رتبه بندی شرکت 4 سال می باشد و در طی این 4 سال پیمانکار نباید تغییراتی در شرکت بدهد مگر اینکه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف نماید و با مطالعه کردن آیئن نامه به تغییرات در شرکت خود اقدام نماید.


Call Now