مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت تعاونی است و می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت فوق العاده دعوت شود. در شرکت تعاونی مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود. مجمع عمومی حق نظارت بر کلیه امور شرکت را دارد.

مهم ترین تفاوت شرکت های تعاونی با سایر شرکت ها در آن است که در مجامع عمومی شرکت های تعاونی، هر عضو قطع نظر از میزان سهمش فقط دارای یک رای است.
هیات موسس اساسنامه را تهیه و افراد واجد شرایط را به جلسه ی اولین مجمع عمومی عادی دعوت می نماید. اولین مدیران شرکت تعاونی در اولین جلسه مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند نه مجمع عمومی موسس.
در همان جلسه ی اول مجمع عمومی عادی در خصوص اساسنامه پیشنهادی توسط هیات موسس رای گیری و آن را با حداقل دوسوم اعضا تصویب می کنند. کسانی که با اساسنامه موافق نباشند می توانند در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. مجمع عمومی عادی شرکت های تعاونی در نوبت اول با حضور اکثریت مطلق و در نوبت دوم با حضور هر عده از اعضا رسمیت می یابد. تشکیل جلسات و تصمیمات مجمع عمومی آن دسته از تعاونی هایی در روزنامه منتخب مجمع عمومی عادی منتشر می شود که بیش از 100 عضو داشته باشد.
مجمع عمومی عادی در شرکت های تعاونی چندین وظیفه دارد که اهم آن ها عبارتند از :
1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی
2. اتخاذ تصمیم درباره ی ترازنامه و حساب سود و زیان
3. اخذ تصمیم راجع به کاهش یا افزایش سرمایه
4. اخذ تصمیم راجع به عضویت شرکت در هر یک از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
6. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
دقت شود که کاهش و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است حال آن که در شرکت های سهامی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. به طور متقابل عزل مدیران که در شرکت های سهامی در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. اما در شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1. تغییر مواد در اساسنامه ( در حدود این قانون )
2. تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره
3. تصمیم انحلال یا ادغام تعاونی
در شرکت تعاونی مجمع عمومی فوق العاده از سه طریق قابل دعوت است :
1. پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره
2. تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی
3. تقاضای بازرس یا بازرسان شرکت
در این مجمع در نوبت اول باید دست کم دو سوم اعضا حاضر باشند، در نوبت دوم دست کم اکثریت مطلق اعضا حاضر باشند و در نوبت سوم این مجمع با حضور هر عده از اعضا رسمیت دارد.
اگر هیات مدیره شرکت ظرف حداکثر یک ماه مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل ندهد وزارت تعاون این مجمع را تشکیل خواهد داد.
طبق ماده 26 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی مصوب 1387، تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.


Call Now