به موجب بند 8 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، " شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن ها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود ".
نظام اقتصادی ایران بر طبق اصل 44 قانون اساسی متشکل از سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. دولت از بخش تعاونی حمایت های ویژه ای به عمل می آورد.
شرکت های که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شوند و به ثبت برسند تعاونی محسوب می شوند.
شخصیت حقوقی شرکت تعاونی با ثبت آن شکل می گیرد. هم شرکت های تعاونی و هم اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا هستند و تابعیت همه تعاونی ها ایرانی است. سرمایه در شرکت تعاونی مانند شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود. تعداد اعضای تعاونی به هیچ وجه نمی تواند از 7 نفر کمتر باشد.
شایان ذکر است ، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند عضو تعاونی باشند به شرط آن که ایرانی باشند، محجور نباشند، منع قانونی نداشته باشند و در تعاونی مشابه عضو نباشند.
اعضای تعاونی باید حداقل سهام لازم برای عضویت که در اساسنامه مقرر شده است را بخرند و کتباَ تعهد دهند که مقررات اساسنامه را رعایت خواهند کرد و نهایتاَ درخواست عضویت بدهند. دولت نمی تواند عضو تعاونی باشد.

  • سرمایه گذاری شرکت تعاونی

سرمایه تعاونی متشکل از آن اموالی است که یا در ابتدا به تعاونی تعلق دارد و یا در نتیجه ی افزایش سرمایه به مالکیت تعاونی درمی آید. حداقل 51% سرمایه را خود اعضا تامین می کنند و می توانند الباقی را از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی وام بگیرند.
سرمایه ی تعاونی توسط اعضا به تساوی تامین می شود مگر آن که مجمع عمومی خلاف این ترتیب را مقرر کند.
ثبت و تشکیل تعاونی زمانی میسر است که لااقل یک سوم سرمایه تادیه شده باشد و مابقی مبلغ باید ظرف مهلت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. اگر سرمایه ی شرکت دربردارنده آورده ی غیرنقدی باشد، آن آورده باید تقویم و تسلیم شده باشد. انتقال سهم به سایر اعضا یا افراد خارج از شرکت تعاونی با رعایت قانون و مفاد اساسنامه منعی ندارد.
مسئولیت مالی اعضا محدود به میزان سهم آنان در تعاونی است مگر شرط خلاف در قرارداد.
به موجب تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1392، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت تعاونی نباید از ده درصد سرمایه گذاری مورد نیاز کم تر باشد و اگر در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی است.
چند نکته :
1- سهم اعضا در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند. که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.
2- سرمایه شرکت تعاونی نامحدود است و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است.
3- در شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی سرمایه شرکاء به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد.
4-  در شرکت تعاونی سهام بانام است و برخلاف شرکت سهامی در این شرکت سهام بی نام وجود ندارد.
5- در هیچ صورتی، میزان سهام یک عضو نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند.

  • سود و زیان شرکت های تعاونی

به طور معمول، سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب ذیل تقسیم می شود :
- مبلغی به عنوان ذخیره قانونی
- مبلغی ( درصدی ) به عنوان اندوخته احتیاطی
- درصدی به عنوان حق تعاون و آموزش
- درصدی به عنوان پاداش مدیران و کارکنان و بازرسان
- بقیه برابر اساسنامه بین اعضاء تقسیم می گردد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.


Call Now