وفق ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
در شرکت تعاونی :
-  تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
-  اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیردولتی باشد. بنابراین دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.
-  شرایط عضویت در تعاونی ها عبارت است از : تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ،درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ، عدم عضویت در تعاونی مشابه.
در این مقاله، به توضیح بیشتر راجع به اعضای شرکت تعاونی می پردازیم.شایان ذکر است، خوانندگان محترم در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در این رابطه، می توانند با کارشناسان زبده ی ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایند.

  • نکات قابل توجه در رابطه با اعضای تعاونی

همان طور که اشاره شد، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند عضو تعاونی باشند به شرط آن که ایرانی باشند، محجور نباشند، منع قانونی نداشته باشند و در تعاونی مشابه عضو نباشند.
اعضای تعاونی باید حداقل سهام لازم برای عضویت که در اساسنامه مقرر شده است را بخرند و کتباَ تعهد دهند که مقررات اساسنامه را رعایت خواهند کرد و نهایتاَ درخواست عضویت بدهند. دولت نمی تواند عضو تعاونی باشد.
اعضا در تمامی امور تعاونی حق نظارت دارند اما حق دخالت ندارند. عضویت اعضا در تعاونی آزاد است یعنی می توانند هر وقت خواستند با رعایت شرایط قانونی عضو تعاونی شوند و هر وقت خواستند از تعاونی خارج گردند و هیچ کس نمی تواند خروج آن ها را منع کند. البته اگر با خروج خود از تعاونی باعث ورود خسارتی شود باید ضرر وارده به تعاونی را جبران نمایند.
اعضای تعاونی ها را می توان به دو گروه متخصص و غیرمتخصص تقسیم کرد. اعضای متخصص اگر قصد استعفا داشته باشند باید مراتب را 6 ماه قبل به اطلاع تعاونی برسانند البته این قید فقط در تعاونی های تولیدی لازم الرعایه است.
اعضای تعاونی را می توان حتی در شرایط خاص از تعاونی احراج کرد حال آن که اخراج سهامداران شرکت های سهامی از شرکت اساساَ امکان ندارد و شرکای سایر شرکت ها را هم فقط در شرایط خاص با پرداخت سهم الشرکه می توان اخراج کرد.
اخراج عضو از تعاونی در سه صورت ممکن است :
الف) یکی از اعضای تعاونی شرایط عضویت را از دست بدهد مثلاَ ترک تابعیت ایرانی کند و یا محجور شود.
ب) مقررات اساسنامه یا ضوابط قانونی راجع به تعاونی ها را رعایت نکند که در این صورت هیات مدیره دو بار به فاصله 15 روز به او اخطار می دهد و اگر هم چنان به تخلف خود ادامه داد با تصویب مجمع عمومی عادی از تعاونی اخراج می شود.
ج) هر یک از اعضا اعمالی انجام دهند که موجب زیان مادی تعاونی شود و ظرف یک سال نتواند آن زیان را جبران کنند یا به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه زنند و یا با تعاونی رقابت ناسالم نمایند. دقت شود که لطمه زدن به حیثیت تعاونی یا رقابت ناسالم با تعاونی متضمن مهلت یک ساله نیست و می توان چنین عضوی را با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی بلافاصله اخراج کرد.
عضویت در تعاونی قائم به فرد نیست یعنی اگر یک عضو فوت کند ورثه او به عضویت تعاونی درمی آیند مگر اینکه همگی کتباَ اعلام کنند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا اینکه هیچ کدام واجد شرایط عضویت در تعاونی نباشند.
چنانچه یکی از اعضا فوت کند، استعفا دهد ، اخراج شود و یا تعاونی منحل گردد، پس از آن که دیون احتمالی او به تعاونی را کسر کردند اگر چیزی مانده باشد به او پرداخت می کنند. این دین را پس از گذشت 3 ماه از صندوق تعاونی می پردازند و لازم نیست کسی سهم عضو متوفی یا مستعفی یا اخراج شده را خریداری کند. ورثه متوفی می توانند تقاضا کنند که به جای سهم متوفی بخشی از اموال تعاونی به ایشان تملیک گردد. اگر عین مال قابل واگذاری باشد و به اعضا ضرر فاحشی نرسد انجام این کار ممنوع نیست.


Call Now