به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت ، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجامع عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس
2. مجمع عمومی عادی
3. مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت است. مجمع عمومی موسس برای مدت زمان محدود تشکیل می شود و امکان تشکیل مجمع عمومی موسس، فقط قبل از تشکیل شرکت وجود دارد.
وظبفه دعوت از مجمع عمومی موسس با موسسین شرکت می باشد. طبق ماده 16 لایحه ، موسسین باید حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا مدت تمدیده مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند.
موسسین باید پذیره نویسان را به وسیله روزنامه ای که مطابق بند 14 ماده 9 در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین نموده اند، دعوت کنند.
علی رغم عدم تصریح قانون گذار، فاصله بین نشر آگهی و تشکیل جلسه طبق ماده 98 لایحه ، حداقل ده و حداکثر 40 روز می باشد.
به موجب مواد 17 و 74 لایحه صلاحیت مجمع عمومی موسس عبارتند از :
1. رسیدگی به گزارش موسسین ( راجع به آورده غیرنقدی، مزایای مورد مطالبه و تصویب آن )
2. احراز اینکه پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت تعهد شده و مبلغ لازم یعنی حداقل 35 درصد از کل سرمایه تادیه شده است.
3. تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن ( باید توجه کرد که تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .)
4. انتخاب ( نه عزل ) اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت . ( انتخاب مدیران و بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی است. به جز ماده 153 لایحه که انتخاب بازرس با دادگاه می باشد.)
5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای تشکیل مجمع عمومی عادی در آن آگهی شود.

  • نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

نصاب تشکیل به معنای حداقل لازم برای رسمیت یافتن جلسات است.
به موجب ماده 75 لایحه ، در دعوت اول، حضور موسسین و پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند ، الزامی است. نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی ، سرمایه ای می باشد. مثلاَ اگر تعداد شرکا ده نفر و کل سرمایه شرکت 100 واحد باشد و اکبر و سامان و جلیل دارای 50 واحد از سرمایه باشند، جلسه مجمع عمومی موسس با حضور این 3 شخص تشکیل می شود زیرا ملاک رسمیت جلسه میزان سرمایه است نه تعداد سهامدار. در همین مثال اگر 6 نفر از سهامداران دارای 40 واحد از سرمایه باشند، با حضور این 6 نفر جلسه رسمیت نمی یابد، زیرا میزان سرمایه این 6 نفر به نصف کل سرمایه شرکت نرسیده است.
اگر در دعوت اول حداقل نصف سرمایه شرکت حضور پیدا تکرد ، مثلاَ شرکت 100 واحد سرمایه داشت و دارندگان حداقل 50 واحد سرمایه حضور پیدا نکردند ، مجمع تا دو نوبت دیگر توسط موسسین دعوت می شود، مشروط بر اینکه حداقل 20 روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه ای که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده منتشر شود.
در دعوت دوم و سوم ، دارندگان حداقل یک سوم سرمایه شرکت باید حاضر باشند. مثلاَ اگر شرکت سرمایه را دارا باشند، با حضور این 3 شخص جلسه مجمع عمومی موسس رسمیت می یابد.
اگر در دو دعوت بعدی نیز موسسین موفق به تشکیل مجمع نشوند، باید عدم تشکیل شرکت را اعلام دارند.


Call Now