زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی، شرکاء خود را بشناسد ، می تواند سهام بی نام را که معمول نیست در دست چه اشخاصی است به سهام بانام تبدیل کند. به موجب ماده 44 لایحه قانون تجارت ، " در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت ، باطل شده تلقی می گردد ".
اگر در مهلت مقرر، سهام بی نام به بانام تبدیل نشود، سهام بی نام باطل و برابر آن سهام بانام صادر می شود و از طریق بورس یا حراج ( نه مزایده ) به فروش می رسد. پس از فروش سهام ، عملاَ سهامدار از شرکت اخراج می شود.
تشریفات تبدیل سهام بی نام به بانام :
- سه نوبت نشر آگهی
- فاصله بین هر آگهی 5 روز
- مهلت حداقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی
- مراجعه به مرکز شرکت
- تصریح در آگهی : بطلان کلیه سهام بی نام پس از انقضای مدت

  • تشریفات حراج

به موجب ماده 45 لایحه ، " آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد ".
تشریفات حراج :
- انتشار آگهی : حداکثر یک ماه پس از انقضای 6 ماه
- یک نوبت انتشار آگهی
- فاصله بین آگهی حراج و روز حراج : حداقل 10 روز و حداکثر یک ماه
- تمدید حراج : تا 2 نوبت

  • حاصل فروش سهام بی نام تبدیل شده به سهام بانام

به موجب ماده 46 لایحه قانون تجارت ، " از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدواَ هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت تدر حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود، مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال، باقی مانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد".

  • حاصل فروش سهام :

- اگر سهام بی نام تبدیل شده به فروش رسید : اول هزینه ها کسر می شود.
- اگر مازاد باقی ماند : تگهداری در حساب بانکی بهره دار
- عدم مراجعه سهامدار سابق برای دریافت پول : بعد از 10 سال در حکم مال بلاصاحب ، از طرف بانک با اطلاع دادستان ، وارد خزانه دولت .
پس از عملیات فروش سهام ، شخصی که سهام او فروخته شده پس از مراجعه به شرکت طبق تبصره ماده 46 لایحه ، با حالات مختلف مواجه می شود :
- تمام سهم به فروش برسد : فقط صاحب سهم باید پول بگیرد.
- تمام سهم فروش نرسد : فقط باید سهام بانام دریافت کند.
- قسمتی به فروش برسد : تا زمانی که سهام بانام وجود دارد ، مخیر است به نسبت سهام بی نامی که در دست دارد بین پول و سهام بانام .

  • لزوم ثبت و آگهی تبدیل سهام

طبق ماده 48 لایحه ، هر گاه تبدیل سهام صورت گرفته یا اینکه مواعد مقرر در مواد 43 و 47 سپری شد، شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام کتباَ مطلع سازد تا این مورد را به ثبت برساند و آگهی کند.


Call Now