در تبدیل شرکت شکل شرکت تغییر می کند و همان دارایی در شکل شرکت جدید به روز پیدا می کند. پس از تبدیل شرکت شخصیت حقوقی شرکت از بین نمی رود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های دیگر اقدام کند. تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا بالعکس ، به موجب ماده 278 شرایط ذیل الزامی است :
الف) تصویب مجمع عمومی فوق العاده
ب) سرمایه تا حداقل لازم برای تبدیل به شرکت سهامی عام باشد یعنی حداقل 5 میلیون ریال .
ج) دو سال از تاریخ تاسیس و ثبت گذشته و دو ترازنامه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
د) اصلاح اساسنامه مطابق با مقررات شرکت سهامی عام

  • مدارک لازم برای تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

به موجب ماده 279 لایحه قانون تجارت، مدارک ذیل باید ظرف یک ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود :

  • اساسنامه مطابق با شرکت سهامی عام که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده .
  • دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب حسابدار رسمی رسیده
  • صورت دارایی شرکت که به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده
  • اعلامیه تبدیل شرکت با امضای دارندگان امضای مجاز شرکت .

هم چنین به موجب ماده 280 لایحه، مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک و تطبیق آن با قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی می کند.

  • مندرجات الزامی آگهی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

به موجب ماده 281 لایحه، آگهی تبدیل شرکت علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار شرکت باید اقلاَ در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود و مندرجات ذیل در آگهی الزامی می باشد :
- کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت
- اساسنامه شرکت مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت
- دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت
- صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول.

  • پذیره نویسی در تبدیل سهامی خاص به عام

در تبدیل شرکت سهامی خاص به عام اگر بدون افزایش سرمایه باشد، نیازی به پذیره نویسی نیست و به همین دلیل دیگر به تشریفات قانون بازار اوراق بهادار نیازی نیست. اما اگر به افزایش سرمایه نیاز باشد، مثلاَ سرمایه شرکت سهامی خاص که متقاضی تبدیل است سه میلیون ریال باشد در حالی که حداقل لازم در شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است ، باید ابتدا اجازه سازمان بورس و پس از آن به موجب ماده 282 لایحه، اجازه مرجع ثبت شرکت ها برای صدور مجوز پذیره نویسی وجود داشته باشد.
به موجب ماده 283 لایحه، اگر برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام سهام جدید عرضه شده باشد باید تماماَ تادیه شود و پرداخت قسمتی از مبلغ سهام کفایت نمی کند.


Call Now